Kaunatas vidusskola


Go to content

Ārpusstundu pasākumu plāns

 

Kaunatas vidusskolas

ārpusstundu pasākumu plāns

2017./2018. m.g. I semestrī

Mērķis

Vērtību apzināšanās, iniciatīva, atbildība un talantu izkopšana ārpusstundu pasākumos

Uzdevumi

Veidot pozitīvu attieksmi un veicināt skolēnu sadarbību

Stiprināt skolēnu patriotismu.

Aktualizēt pilsonisko līdzdalību pagasta un novada kultūras dzīvē

Būt zinošiem veselības un drošības jautājumos

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izglītības apguvi

Veicināt vides izglītību un apzināt globālās problēmas

Kopt skolas tradīcijas

Sekmēt neformālo izglītību

Veicināt sadarbību ar vecākiem

Datums Pasākums Atbildīgais Piezīmes
Septembris
Dzejas mēnesis. Drošības mēnesis.  Rudens krosu mēnesis.
01.09. Zinību diena E. Astiča Skolas pagalmā
  Skolēnu domes vēlēšanas E. Astiča, Kl. audz. Piedalās 8.- 12.kl. skolēni
14.09. Dzejas dienas „Dzejoļu maratons-2017” Kl. audz., A.Silova, S.Inkina, E.Astiča, Sk.dome - Ē.Peļņa Dzejoļu konkurss „Manas mājas”, tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti un grupas „ Bez PVN” dalībnieku Gunti Rasimu, Jeļenas Stašules dzejas lasījumi  un Konstantīna Keleša zīmējumi, iepazīšanās ar novadnieku dzeju skolas novadpētniecības darbnīcā.
01.09.2017-31.05.2018. Dalība projektā „ Esi līderis” (10.-11.kl.) I.Selivončika. M.Mukāne 10.- 11.kl.
21.09. Mazās domes vēlēšanas Kl.audz., E.Astiča Piedalās 5.- 7.kl.klašu izvirzītie skolēni
  „Mūsu mazais pārgājiens-2017” Ž.Kistere, vecāki - L.Trūle Piedalīšanās ZM konkursā
22.09. „Olimpiskā diena” Sporta skolotāji, kl.audz. Skolas kross (1.- 12.kl.)
22.09. Tematiskais pasākums „ Sveiks vidusskolā” E.Teivāns 12.kl., Skolēnu dome Skolēnu dome atbild par muzikālo noformējumu un dežūru skolā
25.- 29.09. Drošības nedēļa skolā Kl. audz. E.Astiča Informatīvie pasākumi klases stundā Tikšanās ar VUGD inspektoru Oļegu Poskrjobiševu
29.09 Skolēnu domes prezentācija Skolēnu dome Prezentācijas stenda sagatavošana
Oktobris
Karjeras izglītības mēnesis.
02.- 06.10. Izstāde skolas novadpētniecības darbnīcā„ Skolotāju dzīvesstāsti” S.Inkina Darbnīcas apmeklējums klases stundās
04.10 Profesijas animācija (4.-9.kl.skolēniem) D.Zagorska  
06.10. Mākslas skolas darbu izstāde D.Zagorska, L.Uzulnīce  
09.10. Pieredzes apmaiņas brauciens - „Latgales novadi” G.Klīdzējs Izglītojošs pasākums- uzņēmējdarbība
12.10. Skolas vecāku kopsapulce A.Gendele  
Līdz 18.10 Konkurss vidusskolēniem „Ar sirdi Rēzeknes novadā” I.Ūzulāne Skolas komandas sagatavošana novada pasākumam
16.- 20.10. Mācību ekskursija “ Latvijas bagātības meklējot” Meistarklase” Iepazīsti Teātri” D.Zagorska, Kl.audz. Karjeras izglītības pasākums
20.10. Pasākums „Sadancis Kaunatā” A.Silova, E.Astiča, vecāki, Skolēnu dome Ar novada tautas deju kolektīvu līdzdalību, Kaunatas TN plkst. 14.00
16.- 20.10. Labo darbu nedēļa Skolēnu dome Skolas apkārtnes sakopšana
Novembris
Latvijas mēnesis.
02. 11 Radošā darbnīca „Spīdēsim kopā” l.Uzulnīce Dekoratīvo lukturīšu veidošana (4.-6. kl.)
03.11. Tematiskais pasākums „Domā, dari, izdari” Skolēnu dome Sadraudzības vakars Rēzeknes un Ludzas novadu skolām
Līdz 14.11. Konkurss pamatskolu komandām „Mana Latvija 2017” I.Ūzulāne, Kl.audz. 5.- 6.kl., 7.- 9.kl
10.11. Mārtiņdienas gadatirgus Mazā dome, kl.audz., vecāki Pasākums starpbrīžos (5.-8.kl.)
06.- 16.11. Izstāde novadpētniecības muzejā  „Zemessardzes vēsture” S.Inkina  
11.11. Konkurss „Skolas Lāčplēsis-2017” E.Teivāns, A.Žogots, Skolēnu dome Fiziskās sagatavotības tests 9.-12. kl. jauniešiem
11.11. Ierindas skate E.Astiča, Mazā dome 1.- 4.kl.
13.- 16.11. Globālās izglītības pasākumi skolā V.Podvinska 2.- 3.kl., 6.a kl.,10.kl.
16.11. Latvijas dzimšanas dienas pasākums „Būsim lepni” E.Astiča, A.Silova, M.Čudare, Kl.audz., S.Gaisiņa, S.Viša Kaunatas TN
22.,23.11. Izglītojoša nodarbība „Trāpi desmitniekā-mērķu plānošana” D.Zagorska, Izaugsmes treneri 9.- 12.kl.
23.11. Pasākums „Uzņēmējdarbības iespējas lauku reģionos” G.Klīdzējs Organizēts brauciens uz Maltu (9.-12.kl.)
24.11. Nodarbība „Ainava kā dvēseles grāmata” Ž.Kistere, vecāki-L.Trūle 5.-7.kl.
Decembris
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Labie darbi.
01.12. Adventes vainagu meistardarbnīca D.Zagorska, Mazā dome Piedalās 3.- 8..kl., 12. kab.
04.12. Adventes svētbrīdis R.Katkovska Aktu zālē
  Klašu konkurss „Mini mīklu” R.Spruževnieka, sākumskolas MK 1.- 4.kl.
  Skolas Leļļu teātra izrāde V. Podvinska  
Līdz 22.12. Izstāde skolas novadpētniecības darbnīcā „Baznīcas vēsture, priesteru dzīvesstāsti” S.Inkina  
04.- 08.12. Lego robotikas pulciņa „Baltie putni’ sienasavīze E.Kairiša  
05.- 07.12. Radošā darbnīca „Ziemassvētku dekors” L.Uzulnīce, Skolēnu dome, Mazā dome Skolas dekora veidošana
11.- 15.12. Labo darbu nedēļa Skolēnu dome, Mazā dome Veltes Rēzeknes dzīvnieku patversmei
18.- 22.12. Rūķu dienas Skolēnu dome, Mazā dome  
22.12. Piparkūku tirdziņš Mazā dome, vecāki  
22.12. Ziemassvētku koncerts E.Astiča, A.Silova, M.Čudare, kl.audz. Kaunatas TN

Direktora vietn . audzināšanas darbā:                                 E.Astiča

 

DIC „ Rāzna” piedāvāto nodarbību izvēle:

  1. ”Dabas ainavas dažādās klimatiskajās joslās” (4.kl.)

  2. „Skaņa” (4.kl.)

  3. „Vielu aprite dabā” (12.kl.)

  4. „Vides piesārņojums” (12.kl)

  5. „Zirnekļveidīgo un kukaiņu daudzveidība, nozīme dabā un cilvēku dzīvē” (8.kl.)

  6. „Atkritumi. Un kā ar atkritumiem dabā? “ (9.kl)


Back to content | Back to main menu