Kaunatas vidusskola


Go to content

Ārpusstundu pasākumu plāns

 

Kaunatas vidusskolas

ārpusstundu pasākumu plāns

2016./2017. m.g. II semestrī

Mērķis

Vērtību un tikumu izkopšana ārpusstundu pasākumos

Uzdevumi

Iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās dzīves notikumu aktivitātēs

Stiprināt skolēnu patriotismu, apzināt tikumiskās vērtības,

Būt zinošiem veselības un drošības jautājumos

Veicināt karjeras izglītības prasmju apguvi

Veicināt vides izglītību un apzināt globālās problēmas

Kopt skolas tradīcijas un kultūŗvidi

Sekmēt neformālo izglītību

Veicināt sadarbību ar vecākiem

Datums

Pasākumi

Atbildīgais

Piezīmes

Janvāris . Skolas sienasavīzi veido 12.,11.kl.

09.01.

Piedalīšanās konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra aktivitātēm

V.Podvinska, L.Jokste,

1.-5.kl.

27.01

Skolas tematiskais vakars 8.-12.kl.

Skolēnu dome KL.audz.

Variācijas par mākslas filmām

16.-20.01.

„Barikāžu laiks”- atceres pasākumi

I.Ūzulāne,  S.Inkina,,E.Astiča, kl.audz

Video filmas, novadpētniecības materiāli,tematiska kl. stunda, informācija uz tsndiem

20.01.

Igoviņa darbu izstāde

S.Inkina

 

23.-27.01.

2017.g. klases veiksmes simbola izveidošana

Kl.audz

„Gailis”-skolēnu darbu izstāde

26.01.

Latvijas starptautiskā atzīšana de iure

I.Ūzulāne

Informācija

20.01.

„Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”(9.,10.,11,kl.)

I.Broliša (DIC „Rāzna”)

Izglītojošā nodarbība

 

Karjeras izglītības pasākums Projekts „Esi līderis”

I.Selivončika, M.Mukāne, kl. audz

 

 

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstāde un prezentācija.

E.Astiča

Sadarbībā ar E. Vasilevsku

 

 Gatavošanās un līdzdalībai vizuālās mākslas konkursā-tērpu skatē  ”Latvijas toņi un pustoņi”(IP)

L.Uzulnīca, D.Zagorska, A.Silova

30.01-28.02.

Februāris. Skolas sienasavīzi veido 10., 9.kl.

03.02

“Mitrāji, to loma dabā un aizsardzība”

I.Broliša (DIC „Rāzna”)

Izglītojošā nodarbība

04.02.

Absolventu salidojums

Administrācija

Darba grupas

06.02.

Mārītes foto

Kl.audz.

 

06.-10.02.

„Sirsniņas”- radošā darbnīca

L.Uzulnīce, D.Zagorska, 1.-4. kl. audz.

1.-12.kl.

08.02.

Līdzdalība Jaunatnes iniciatīvu projektu sagatavošanā

Skolēnu dome, klašu audzinātāji(8.-12.kl.)

Nolikums- www.saskarsme.lv

20.-23.04.

Skatuves runas pasākums sākumskolā

R.Spruževnieka

Konkuss mazākumtautību klasēm un latviešu plūsmas klasēm

14.02.

Valentīndiena

Sk. dome

Mācību dienas laikā

15.02.

Pasākumi „ Ēnu dienas”

G.Klīdzējs, Kl.audz., E.Astiča

Skat.enudiena@jal.lv

Pasākums ļaus vidusskolu skolēniem doties ārpus novada

17.02.

Tematiskais skolas vakars 8.-12.kl.

Sk.dome,, kl. audz., E.Astiča

 

22.02.-01.04.

Projekts „Esi līderis”

M.Mukāne, I.Selivončika

 

 

Atvērto durvju dienas augstskolās.

Kl.audz.,E.Astiča

Informācija

 

Žetonu vakars

B.Potašova 12.kl.

 

28.02.

Meteņi

Skolēnu dome

 

Marts. Skolas sienasavīzi veido 8.ab kl.

01.03.

Pelnu diena (sākumskola)

R.Katkovska

 

Līdz 10.03

Vara Talants - dalībnieku atlases kārta

E.Astiča

10.03. –pasākums novadā

06.- 10.03.

Vecāku dienas skolā

Kl. audz.,priekšmetu skolotāji

 

08.03.

Skolēnu domes apsveikums

E.Dekterevs, sk.dome

Starptautiskā sieviešu diena

13.-17.03

Pavasara brīvdienas

 

 

19.03.

„Ūdens diena”

Skolēnu dome

 

21.03.

“Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi”

I.Broliša (DIC „Rāzna”)

11.kl. Praktiska nodarbība

 

“Zemes stunda”

D.Zagorska

Plakātu izstāde

24.03

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

I.Ūzulāne,S.Inkina, E.Astiča

25.03.

 

Sagatavošanās treniņi Rēzeknes pusmaratonam

Sporta skolotāji

Komandas dalībnieku apzināšanās

 

“Kafija ar Ekspertu “

G.Klīdzējs

Pasākumu ietvaros interesentiem būs iespēja savā pagastā tikties ar kādas jomas ekspertu

23.03.

Līdzdalība Eiropas Komisijas projektā (mācību ekskursija)

G.Klīdzējs, KL.audz, E.Astiča

Iespēja piedalīties skolēnu mācību ekskursijās/ pieredzes apmaiņas braucienos pie Latvijas uzņēmējiem

30.03.

Konkurss „Jauniešu darba prakses vasaras periodam”

Kl. audz.

 

Līdz 31.03.

„Anekdošu virpulis”-sienasavīze

8.a, I.Paramonova

Var iesaistīt klases

Aprīlis . Skolas sienasavīzi veido 7.ab.kl.

04.04

Līdzdalība inventāra projekta izstrādē

Sk. dome, 1.-4. kl. skolotāji

Skatīt www.saskarsme.lv

6.-10.04.

„Veselības ideju tirdziņš”

Skolēnu dome, kl. audz

Klašu piedāvājums, apkopojums un īstenošanas laiks

08.04

Pusmaratons Rēzeknē

E.Teivāns

Dažādas īsākās distances

10.-18.04.

Lieldienu izstāde un informācija par Lieldienām

D.Zagorska, L.Uzulnīce, E.Astiča

 

13.04.

„Koki un dižkoki”

I.Broliša(DIC „Rāzna)

5.kl. – izglītojošā nodarbība

 

,,Putnu dienas”, vides izziņas konkursi

L.Trūle

 

1.-4.kl.

 

 

18.-21.04.

Projektu nedēļa

Administrācija, kl. audz.

 

21.04.

Lielā talka

V.Taukače, E.Astiča, Skolēnu dome

 

17.-21.04.

Leļļu teātra izrāde

V.Podvinska

 

26.-27.

Pirmais Latgales latviešu kongress 

I.Ūzulāne, S.Inkina

Informācija uz stendiem

27.04.

„Krāsu diena” , modes diena „Krāsu sprādziens”

Skolēnu dome

 

28.04.

Līdzdalība Eiropas Komisijas projektā (mācību ekskursija)

G.Klīdzējs, KL.audz, E.Astiča

Iespēja piedalīties skolēnu mācību ekskursijās/ pieredzes apmaiņas braucienos pie Latvijas uzņēmējiem

28.04.

1.maijs - Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, Darba svētki

I.Ūzulāne, E.Astiča

Informācija uz stendiem

Maijs . Skolas sienasavīzi veido 6.ab,5.kl.

Līdz 02.05.

Eseju konkurss „ Atklātā vēstule smēķētājiem”

I.Paramonova, I.Peļņa

IP konkurss

05.05

 4.maijs-Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

E.Astiča, I.Ūzulāne, E.Teivāns, A.Žogots

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. Pēc svinīgā pasākuma Ielu stafešu skrējiens, skolēnu domes atbalsts

08.05.

Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

I.Ūzulāne,S.Inkina, E.Astiča

 

09.05.

„Eiropas diena”

I.Ūzulāne, klašu audz

 

12.05.

„Skolas pēdējais zvans”(9.,12.kl.)

E.Astiča, B.Potašova, V.podvinska, J.Šlapakova, E.Teivāns

Skolēnu domes atbalsts

12.05.

Mātes diena

L.Jokste,

Veltīts 14.05.

16.05.

Līdzdalība novada jaunatnes dienā

Skolēnu dome

 

Līdz 16.05

Interešu izglītības programmas

Skolotāji

 

22.-26.05.

Informācija par valsts svētku un atceres dienām vasaras periodā

E.Astiča

Informatīvais stends

 

Pārgājieni, ekskursijas, skolu teātru skate. Gatavošanās dziesmu un deju pasākumam Viānos(31.05.)

Kl.audz., L.Jokste, V.Podvinska, A.Silova, R.Spružavnieka

 

31.05.

„Skolas laureāts”

Administrācija

 

 

Skolēnu līdzdalība skrējienā „Rāzna- Mākoņkalns-2017”

 

 

Direktora vietn . audzināšanas darbā:                                 E.Astiča


Back to content | Back to main menu