Kaunatas pagasts


Go to content

Atbalsta komanda 

Highslide JS
Anita Klismete - direktora vietniece izglītības jomā
Anita Klismete

direktora vietniece izglītības jomā

Highslide JSAija Ruhmane - speciālās izglītības skolotāja
Aija Ruhmane
speciālās izglītības skolotāja
Highslide JSGalina Borhova - psihologs
Galina Borhova
psihologs
Highslide JSDiāna Jonikāne - logopēds
Diāna Jonikāne
logopēds

Atbalsta komandas darba mērķis:

Izveidot vispusīga, koordinēta pedagoģiska, psiholoģiska, sociāla atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem.

Sekmēt bērnu iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot skolā iekļaujošu vidi.

Veicināt skolotāju tālākizglītību, skolas darbinieku un vecāku informētību iekļaujošās izglītības jautājumos.

Speciālistu kompetences atbalsta komandā

Administrācijas pārstāvis:

 • Koordinē komandas darbu.

 • Apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības problēmas, cita informācija no skolotājiem).

Psihologs:

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.

 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti).

 • Palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai.

 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam.

 • Veic individuālu darbu ar bērnu, skolotāju vai vecākiem.

 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām.

Speciālais pedagogs:

 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanas grūtības, iesaka palīdzības veidus.

 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

 • Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem veidiem.

 • Vada atbalsta komandas sēdes.

 • Seko, lai visiem bērniem, kam nepieciešama palīdzība, būtu tā nodrošināta.

Logopēds:

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.

 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.

 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības. Lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām.

Visi atbalsta komandas dalībnieki:

 • Sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas bērnu izglītības procesa organizēšanā. Nepieciešamības gadījumos iesaka ārsta konsultācijas vai papildus koriģējošas nodarbības. Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām.

 • Sadarbojas ar pedagoģiski medicīnisko komisiju, ģimenes ārstiem, Bērnu aizsardzības institūcijām, policiju un citām organizācijām.

 • Piedalās individuālo izglītības plānu  sastādīšanā un rezultātu izvērtēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām.

 • Izpilda skolas administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju, sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams bērna izglītībai.


Back to content | Back to main menu