Kaunatas vidusskola


Go to content

Iekšējās kārtības noteikumi

 
Apstiprināti ar Kaunatas vidusskolas
direktores S.Brokānes

28.04.2010.
rīkojumu Nr.12
  
Kaunatas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi
ar grozījumiem (13.10.2010. rīkojums Nr.1-8.1/17)(stājas spēkā ar 13.10.2010.)                                                              
Izdoti saskaņa ar  Skolas nolikuma VI.nodaļas  33.pantu. Ministru kabineta noteikumiem
 
24.11.2009. Nr.1338 “Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

 

I Vispārīgie jautājumi
1.Kaunatas vidusskolas (turpmāk - Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir skolas iekšējais normatīvais akts.2. Noteikumi nosaka:
           2.1. izglītības procesa organizāciju;
           2.2.kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;
           2.3. izglītojamo tiesības un pienākumus;
           2.4. skolēnu  un atbildīgo personu rīcību Skolā un tās  organizētajos pasākumos;
           2.5. pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;
           2.6. atbildību par noteikumu neievērošanu;
           2.7. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojumu izglītības iestādē;
          
2.8.kārtību, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām;
           2.9.grozījumi iekšējās kārtības noteikumos.
3. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.
II Izglītības procesa organizācija
4. Skolas galvenās ieejas durvis atslēdz 7.30.
5. Skolēns skolā ierodas laikus; virsdrēbes atstāj garderobē un dodas uz korpusu, kurā notiks stunda; skolēni nedrūzmējas pie galvenās ieejas durvīm skolas foajē.
6. Garderobē var atrasties tikai vajadzības gadījumā.
7. Stundu saraksts, interešu izglītības nodarbību un citi saraksti ir izlikti informācijas stendos.
8. Izmaiņas stundu sarakstā nākošajai dienai izliek foajē līdz 6. stundas beigām vai nepieciešamības gadījumā no rīta pirms stundu sākuma. 9. Mācību stundas notiek pēc direktora vietnieku sastādīta un direktora apstiprināta stundu saraksta. 
10. Izglītojamo maksimālo mācību slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums.
11.
Skolēns apmeklē visas mācību stundas saskaņā ar stundu sarakstu.
12.
Mācību gada sākums, brīvlaiki, mācību gada noslēgums un valsts pārbaudes darbu grafiks tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
13. Aiziet no mācību stundām drīkst uz vecāku iesnieguma pamata, iepriekš informējot klases
      audzinātāju.

14. Ja skolēnam dažādu iemeslu dēļ jāpārtrauc stundas , tad viņš raksta iesniegumu klases audzinātājam. Klases audzinātājs izvērtē situāciju un
  sazinās ar skolēnu vecākiem un pieņem lēmumu.
15. Kavējumu attaisnojošas zīmes iesniegt klases audzinātājam 2 dienas pēc ierašanās skolā.  Kavējumus drīkst attaisnot:
           15.1. ārsts;
           15. 2. mācību priekšmeta pedagogs;
           15.3. vecāki (ne vairāk kā 3 mācību dienas semestrī).
16. Kavējumu zīmes par neapmeklētajām stundām skolēns iesniedz klases audzinātājam; ārsta atbrīvojuma zīmes no sporta stundām pirms iesniegšanas klases audzinātājam skolēns uzrāda sporta skolotājam, atbrīvojumus fiksē žurnālā.
17. Klašu audzinātāji katra nākošā mēneša sākumā veic kavējumu kopsavilkumu klases žurnālā un nepieciešamības gadījumā informē vecākus.
18. 1.–12.klašu audzinātāji līdz katra mēneša 3.datumam iesniedz direktora vietniecei izglītības jomā  informāciju par neattaisnoti kavētajām stundām. (Grozīts ar Kaunatas vidusskolas direktores 13.10.2010. rīkojumu Nr.1-8.1/17)
19. Ar skolēniem, kuri mēnesī neattaisnoti kavējuši 10–15 mācību  stundas  strādā klases audzinātājs, speciālais pedagogs, psihologs.
20. Kavējumu zīmes glabāt līdz nākošā mācību gada sākumam.
21. Attaisnoti kavējumi ir:
         21.1.ārsta izziņa, izraksts no medicīniskās kartes, ārsta - konsultanta slēdziens par skolēna slimību;
         21.2. piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos ar direktora atļauju;
         21.3. citu iestāžu iesniegumi, izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja saskaņots ar direktoru;
       
 21.4. vecāku  pašrocīgi rakstīta zīme par dažu stundu kavējumu līdz trīs dienām;
         21.5. Skolēni vecumā līdz 12 gadiem skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra pirms mācību stundu sākuma ir zemāka par – 20 C , skolēni , kuri vecāki par 12 gadiem skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra pirms stundu sākuma ir zemāka par -25 C. 
22. Klases vecāku sapulces notiek viena dienā ar vecāku kopsapulci. Nepieciešamības gadījumā klases audzinātājs var papildus rīkot klases vecāku sapulces.(Grozīts ar Kaunatas vidusskolas direktores 13.10.2010. rīkojumu Nr.1-8.1/17)
III  Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas
23. Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Kaunatas vidusskola.
24. Uzturēšanās kārtība skolā:
        24.1. Nepiederošas personas (apmeklētājs), iepriekš piesakoties un norādot risināmo           jautājumu, var apmeklēt skolas pedagogu, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu.

       
24.2. Par nepiederošu personu atrašanos Skolas telpās skolēni ziņo Skolas vadībai, dežurantam vai skolotājam.
        24.3.Nepiederošas personas tiek piereģistrētas apmeklētāju grāmatā, norādot apmeklējuma iemeslu.
        24.4. Mācību gada sākumā tiek noteikta viena vecāku nedēļa un laiks, kad, iepriekš piesakoties, var apmeklēt ikvienu skolas pedagogu. Tā ir ierakstīta skolēna dienasgrāmatā.
        24.5. Iepriekšēja pieteikšanās notiek, ierakstot skolēna dienasgrāmatā vai telefoniski.
        24.6. Ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējas pieteikšanās.
        24.7. Ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar Skolas darbinieku, skolas pārstāvis var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā Skolas darbinieka vai uz vajadzīgo vietu.
        24.8. Par nepiederošās personas uzturēšanos Skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.
       24.9. Skolēni ar nepiederošām personām var tikties vestibilā.
       24.10..Ja apmeklētājs atsakās nosaukt savu vārdu un uzvārdu, ierašanās mērķi un vajadzības gadījumā uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, dežurantam nekavējoties jāziņo par apmeklētāju dežurējošam skolotājam vai direktoram.
       24.11.Ja ierodas apmeklētājs, kura uzvedība ir agresīva un neprognozējama, dežurantam nekavējoties jāziņo par apmeklētāju dežurējošam skolotājam vai direktoram.
       24.12. Skolas ārpusstundu pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka Skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.
IV Izglītojamo tiesībasIzglītojamie ir tiesīgi:
25. Iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību.
26. Brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, nepārkāpjot ētikas normas.
27. Izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, bibliotēku un lasītavu, informātikas kabinetu un mācību līdzekļus.
28. Vēlēt Skolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam, Skolēnu pašpārvaldes reglamentam.
29. Atbalstīt un aktīvi darboties ārpusstundu pasākumos un Skolas sabiedriskajā darbībā.
30. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.
31. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos.
32. Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos mācību priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un ārpusstundu nodarbībās, saņemt pedagogu konsultācijas.
33. Stundās un nodarbībās strādāt netraucēti.
34. Iepazīties ar izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā.
35. Pārstāvēt skolu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos.
36. Zināt iespējamo pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu.
37. Zināt, kāda atbildība ir par iekšējās kārtības noteikumu nepildīšanu.
38. Saņemt atbalstu no skolas pedagogiem, administrācijas un atbalsta personāla.
39. Saņemt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.
40. Piedalīties skolas telpu noformēšanā, apkārtnes uzkopšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā.
41. Saņemt ēdināšanas pakalpojumus skolā.

42. Saņemt interesējošu informāciju, būt uzklausītam.
43. Būt aizsargātam no fiziskas, psiholoģiskas, seksuālas ekspluatācijas, kas jebkādā veidā var kaitēt skolēnam.
44. Ziņot par nepieņemamu skolotāja, skolēna vai citas personas rīcību.
45. Izmantot skolas transporta pakalpojumus.
46. Ievērot un pildīt Skolas direktores rīkojumus, Skolas padomes, Skolēnu domes un un Skolas pedagoģiskās padomes rekomendācijas.V Izglītojamo pienākumiIzglītojamā pienākumi ir šādi:
47. Ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus.
48. Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību.
49. Ierasties uz mācību stundām un citām nodarbībām savlaicīgi.

50. Stundās un nodarbībās  ievērot darba disciplīnu, pedagogu prasības.

51. Iepazīties ar mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņām nākošajai dienai.
52. Ierasties uz mācību stundām un ārpusstundu nodarbībām, līdzi ņemot pedagoga noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas , pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas, dienasgrāmatu un citus piederumus).
53. Ievērot kulturālas uzvedības normas apģērbā un saskarsmē.
54. Cienīt sevi un citus, turēt doto vārdu.
55. Rūpēties par skolas inventāra u.c. materiālo vērtību saglabāšanu; ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā.
56. Ievērot  drošības instrukcijas, ceļu satiksmes noteikumus mācību ekskursijās, pārgājienos, sporta un citos masu pasākumos.
57. Ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, darba drošības noteikumus fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības, sporta un citās mācību stundās.
58. Mācību gada beigās nodod daiļliteratūras, metodiskās literatūras un mācību grāmatas skolas bibliotēkā, grāmatas bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā jākompensē grāmatas vērtība vai jāatnes tāda pati grāmata.
59. Skolēnus var iesaistīt tādos regulāros skolas vides iekārtošanas darbos kā klases telpu sakārtošana pirms vai pēc mācību stundas, tāfeles noslaucīšana, savas personīgās mācību vietas sakārtošana, skolas dekorēšana svētku pasākumiem, piedalīšanos skolas organizētajās talkās.(Grozīts ar Kaunatas vidusskolas direktores 13.10.2010. rīkojumu Nr.1-8.1/17)VI Skolēnu  un atbildīgo personu rīcība Skolā un tās  organizētajos pasākumos
IV Skolā
60. Sveicināties ar pieaugušajiem.
61. Skolā un tās teritorijā kategoriski aizliegta alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu glabāšana, realizēšana, iegādāšanās un lietošana, azartspēļu spēlēšana.
62. Neienest skolā un tās teritorijā sprāgstvielas, kaitīgas ķīmiskās vielas.
63. Ierasties skolā apģērbā, atbilstoši savam vecumam, sezonai, tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs.
64. Uz skolas un valsts svētkiem ierasties atbilstošā apģērbā.
65. Ja skolēnam nenotiek kāda mācību stunda, skolēni uzturas direktora vietnieka (mācību darbā) norādītajā telpā vai skolas koplietošanas telpās- gaiteņos, kā arī skolas bibliotēkā, ievērojot klusumu un kārtību.
(Grozīts ar Kaunatas vidusskolas direktores 13.10.2010. rīkojumu Nr.1-8.1/17)
66. Virsdrēbes jāatstāj garderobē. Mācību telpās ienākt virsdrēbēs un tur tās glabāt nav atļauts. 

67. 1. - 4. klašu skolēniem obligāti maiņas apavi; 5. - 12. klašu skolēniem vēlami maiņas apavi.

68. Sporta stundās ir maiņas sporta apģērbs un apavi.
69. Pie virsdrēbēm vai somām drošības nolūkā piestiprina atstarotājus.

70. No mācībām brīvajā laikā uzvesties klusu, lai netraucētu pārējām klasēm mācību darbu.

71. Aiziet no mācību stundām drīkst uz vecāku iesnieguma pamata, iepriekš informējot klases      audzinātāju vai administrāciju.
72. Ārkārtas situācijās ievērot evakuācijas rīcības plānu, kas atrodas katrā skolas stāvā;
V Stundā
73. Izslēgt stundās, pasākumos, nodarbībās mobilos telefonus(klusuma režīmā somā),neizmantot
 kārtis vai citas mācību procesu traucējošas lietas, nekošļāt košļājamo gumiju un neēst, īpaši saulespuķu sēklas.
(Grozīts ar Kaunatas vidusskolas direktores 13.10.2010. rīkojumu Nr.1-8.1/17) 
74. Mācību stundas sākumā skolēns uz sola novieto dienasgrāmatu un tikai mācību stundai nepieciešamos piederumus, grāmatas.
75. Ja skolēns ārkārtēju iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to informē skolotāju pirms stundas.
76. Stundu laikā jāievēro disciplīna un klusums. Jārūpējas par kabineta un savas darba vietas kārtību un tīrību, neatstāj darba vietu vai mācību telpu bez skolotāja atļaujas.
77. Skolēni, kuri atbrīvoti no sporta, stundas laikā atrodas zālē.
78. Ja ir nokavēts stundas sākums, skolēnam, ieejot mācību telpā, jāatvainojas skolotājam par stundas
  traucēšanu.
79. Pēc mācību stundas jāsakārto sava darba vieta, jāpaceļ papīri.

VI Starpbrīdī
80. Starpbrīžos skolēni atstāj klases telpu.
81. Starpbrīžos skolēni uzturas skolas telpās un labvēlīgos laika apstākļos – skolas  teritorijā.
82. Jāievēro kulturālas uzvedības un saskarsmes normas.
83. Skolēniem jāizpilda skolas pedagogu, darbinieku un skolas dežuranta prasības.
84. Aizliegts sēdēt uz palodzēm, atvērt logus lielajā atvērumā, skriet pa gaiteņiem un kāpnēm.
85. Saudzēt gaiteņos un skolas teritorijā esošos zaļos augus, dekorus, zālājus, nebraukt ar automašīnām pa zālājiem.
Ārpusstundu pasākumos
86. Ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas. Īpašos gadījumos to norises laiks un vieta jāsaskaņo ar skolas direktoru.
87. Atļauju klases vakara organizēšanai paraksta direktora vietnieks audzināšanas darbā, klases audzinātājs par to informē skolas apkopēju. Iesniegumu paraksta klases audzinātājs un kabineta vadītājs.
88. Klases pasākumu laikā izglītojamais ir līdzatbildīgs par kārtību un tīrību pasākuma norises laikā.
89. Klases vakari notiek līdz plkst. 18.00, pēc klases vakara rūpīgi jāsakārto telpa.
90. Pēc pasākuma klases telpu dalībnieki atstāj sakārtotu.
91. Skolas pasākumi notiek ar direktora rīkojumu
               91.1.   1. - 4.klasēm līdz plkst.16.00
               91.2. 5. -– 7.klasēm līdz plkst.18.00
               91.3. 8. – 12.klasēm līdz plkst.22.00
92. Skolas masu pasākumi – izlaidumi, salidojumi utml. turpinās ilgāk par plkst.24.00 un tajos drīkst piedalīties tikai 12.klašu skolēni. Gatavošanās pasākumiem notiek laicīgi, iesniedzot direktoram pasākuma scenāriju vismaz 3 dienas pirms pasākuma.(Grozīts ar Kaunatas vidusskolas direktores 13.10.2010. rīkojumu Nr.1-8.1/17) 
93.
Klases un skolas pasākumos jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un MK noteikumi Nr.1338 "Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos ".
94. Skolas pasākumos notiek klašu audzinātāju, skolas administrācijas un tehniskā personāla dežūras.
95. Skolas organizētajos ārpusstundu pasākumos, ekskursijās, pārgājienos, Sporta dienās, kas iekļauti Skolas darba plānā un notiek stundu laikā, jāpiedalās visiem klases skolēniem. Izņēmums ir ārsta zīme vai vecāku savlaicīgi iesniegts rakstisks skaidrojums par nepiedalīšanās iemeslu. Ja audzinātājs nav informēts par skolēna prombūtnes iemeslu, tad šī diena tiek skaitīta kā neattaisnoti kavēta.
96. Visos skolas un klases pasākumos klase piedalās tikai kopā ar klases audzinātāju (audzinātāja prombūtnes laikā pasākumā ar klasi piedalās direktora apstiprināts audzinātāja pienākumu izpildītājs).Skolēna līdzdalību ārpusstundu pasākumos nosaka klases audzinātājs(skolēns apzināti kavē, traucē mācību stundas u.c.).
97. Skolēns nedrīkst ierasties uz ārpusstundu pasākumiem, ja attiecīgajā dienā nav bijis skolā.
98. Direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgas personas par drošību pasākumos, pārgājienos, sporta sacensībās.
99. Atbildīgās personas pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību atbilstošam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
100. Atbildīgās personas saskaņo masu pasākuma plānu, kurā norādīts norises laiks, vieta, aptuvenais dalībnieku skaits un veicamie drošības pasākumi.
101. Atbildīgo personu pienākumi
       
        101.1. Būt klāt pasākumā un atbildēt par drošību un kārtību, ugunsdrošību.
                101.2. Nepieciešamības gadījumā izsaukt policijas darbiniekus.
  
             101.3. Ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar vietējo pagasta pārvaldi un pēc tā veikt objekta sakārtošanu.
102. Kaunatas vidusskolas direktors informē ceļu policiju par masu pasākumu norisi, ja transporta līdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību vai traucē satiksmi.
103. Skolas pasākumu laikā skolēniem jāuzvedas pieklājīgi. Skolas telpās
  un skolas teritorijā kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus  un citas apreibinošas vielas. Noteikumu ignorēšans gadījumā atbildīgām personām jāziņo skolas administrācijai un ir tiesības liegt skolēnam piedalīties pasākumos visu mācību gadu.

104
. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona direktoram iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. Ar šo informāciju tiek iepazīstināti arī izglītojamo vecāki.
105. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām vajadzībāmun  par iespējām sazināties ar viņiem.
106. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laikapstākļos, kas neapdraud skolēnu  veselību un drošību.
107. Sporta sacensībās ir klāt sertificēta ārstniecības persona.
108. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām atbildīgais pedagogs informē dalībnieku vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām, atbildīgo pedagogu un saziņas iespējām.
109. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad izglītojamie iepazīstināti ar drošības noteikumiem.
110. Direktors nodrošina, lai izglītības iestādē organizētajās sporta nodarbībās (izņemot sporta stundas) piedalītos tikai tie izglītojamie, kuriem ir ģimenes ārsta mācību gada sākumā izsniegta izziņa par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.
111. Vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādes klases audzinātāju, ja ārsts izglītojamam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.Ēdamzālē un kafejnīcā
112. Uz ēdnīcu un kafejnīcu iet bez steigas un negrūstoties,1.– 4.klašu skolēnus pavada priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs.
113. 1. - 6. klašu skolēni pusdieno pēc 4.stundas, 7. – 12. klašu skolēni pusdieno
  pēc 5.stundas.
114. Jāievēro kārtība, higiēnas prasības, kā arī saudzīgi jāizturas  pret ēdnīcas un kafejnīcas  inventāru. Jāievēro galda kultūru, jāveic pašapkalpošanos (saņemt pusdienas, aiznest lietotos traukus).
115.
 Pie ēdienu izsniegšanas lodziņiem ievērot rindu.  Skolas autobusā un autobusa pieturā
116. Nestāvēt uz ceļa braucamās daļas.

117. Gaidot autobusu, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumus.
118. Nedrīkst skraidīt pa zālāju un ap piemiņas vietām,
119.  Iekāpjot autobusā jāsveicinās, izkāpjot - jāatvadās. Jādod vietu apsēsties vecākiem cilvēkiem.
120. Skolēniem braukšanas laikā jāievēro visi autobusa šofera norādījumi, jāuzvedas klusu un pieklājīgi.
VII Pamudinājumu un apbalvojumu kārtība 
Pamudinājumi
:
121. Par labu mācību, sabiedrisko darbu, panākumiem mācību priekšmetu skolas un rajona olimpiādēs, aktīvu un rezultatīvu sporta darbu, izglītojamie saņem Skolas  Pateicības rakstus, Atzinības rakstus un balvas.
122. Katru gadu aprīlī  7.-12. klasēs izvirza kandidātus skolas Gada skolēnam, kuri piedalās konkursā par titula “Gada skolēns” iegūšanu.
123. Katru gadu labākie mācībās, sportā, olimpiāžu uzvarētāji,  labākie mākslinieciskie kolektīvi saņem bezmaksas ekskursiju pa Latvijas skaistākajām vietām.
124. Par izglītojamā centību mācībās, pozitīvu attieksmi pret darbu skolas administrācija izsaka pateicību vecākiem.
VIII Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
125. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamais raksta paskaidrojumu klases audzinātājam.Tas glabājas izglītojamā personas lietā.

126. Skolēnus, kuri regulāri kavē un neapmeklē nodarbības, nepietiekami nopietni izturas pret mācību darbu, ir izdarījuši Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus var:

     
         126.1. var saņemt mutisku aizrādījumu;
               126.2. piezīmi dienasgrāmatā;
               126.3.ziņojumu vecākiem ar uzaicinājumu ierasties skolā ;
              
126.4.izsaukt uz pārrunām pie Skolas direktora;
               126.5. izsaukt uz pārrunām pie Skolas direktora vietnieces izglītības jomā;
               126.6.izsaukt uz apspriedi pie Skolas vadības;
               126.7.izsaukt uz Skolas padomes sēdi;
               126.8.izsaukt uz Skolas pedagoģiskās padomes sēdi.
127. Atbilstoši Skolas vadības, Skolas skolēnu domes, Skolas padomes vai Skolas pedagoģiskās padomes lēmumiem Skolas direktors var:
               127.1.izteikt skolēnam mutisku piezīmi;
               127.2.izteikt skolēnam piezīmi rīkojuma formā;
               127.3.izteikt skolēnam rājienu rīkojuma formā (ar ierakstu personas lietā vai bez ieraksta);.(Grozīts ar Kaunatas vidusskolas direktores 13.10.2010. rīkojumu Nr.1-8.1/17)  
128
. Ja izglītojamais lieto necenzētus vārdus,lieto vai ir lietojis alkoholu, ja ir aizdomas par narkotisko vielu lietošanu, skolas administrācija ziņo policijai un vecākiem, nepieciešamības gadījumā izsauc ātro medicīnisko palīdzību.(Grozīts ar Kaunatas vidusskolas direktores 13.10.2010. rīkojumu Nr.1-8.1/17) 
129. Ja izglītojamais pielieto vardarbību vai veic krimināli sodāmu pārkāpumu, administrācija ziņo policijai un vecākiem.

130. Ja izglītojamais sabojājis Skolas īpašumu, ziņo izglītojamā vecākiem un vienojas par izdarītā kaitējuma seku likvidēšanu. Ja vienošanās nav panākta, skolas administrācija ziņo policijai.
131. Par smēķēšanu, alkohola, psihotropo un citu apreibinošu vielu lietošanu, uzglabāšanu un realizāciju sabiedriskās vietās (skolā), necenzētu vārdu lietošanu u.c. pārkāpumiem ziņo policijai un vecākiem. 
132. Par jebkuru iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un pieņemto soda mēru klašu audzinātājiem jāpaziņo skolēna vecākiem.
IX Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietošana izglītības iestādē
133. Evakuācijas plāni un rīcības plāni ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katra ēkas stāva gaitenī labi pārredzamās vietās.
134. Operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņi ir izvietoti pie informācijas stenda un telpā, kur ir telefons.X Kārtība, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām
135. Izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs katru gadu septembrī, skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu.
136.
Ja iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi, tad klases audzinātājs iepazīstina ar tiem 3 nedēļu laikā pēc to pieņemšanas.
137. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar atbilstošu Drošības instrukciju. Par instrukcijas pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās par tās ievērošanu.
138. Par ugunsdrošību skolēnus informē klases audzinātājs ne retāk kā vienu reizi gadā. Par instrukcijas pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās par tās ievērošanu.
139. Pirms skolas pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar atbilstošu Drošības instrukciju par uzvedību šādos pasākumos. Par instrukcijas pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās par tās ievērošanu.
140. Mājturības, sporta, fizikas, ķīmijas  un informātikas skolotājs iepazīstina skolēnus ar atbilstošu Drošības instrukciju  I. semestra sākumā. Par instrukcijas pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni parakstās par tās ievērošanu.
141. Reizi gadā skolēnu drošības instrukcijās jāiekļauj informācija
            141.1.  par elektrodrošību;
            141.2. par ceļu satiksmes drošību;
            141.3. par drošību uz ūdens un ledus;
            141.4. par higiēnu
            141.5. par drošību mācību nodarbību starplaikos.XI Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos
142. Grozījumus var ierosināt skolas direktors, Skolēnu pašpārvalde, Pedagoģiskā padome, Skolas padome, un Dibinātājs.
143. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina direktors.

 

 

Kaunatas vidusskolas direktore:                S.Brokāne


Back to content | Back to main menu