Kaunatas vidusskola


Go to content

Bibliotēka

Alla Silova. Skolas bibliotekāre. Daugavpils Universitāte 2010.g.Bibliotēkas vadītāja: Kopš 2011. gada Alla Silova

* Darba laiks: 8.00 – 12.00

* Brīvdienas:  sestdiena, svētdiena

* Statistika: (01.01.2017.)

* Lasītāju skaits – 298 

* Krājums –12131, t.s. mācību grāmatas – 4576

* Dators, multifunkcionālā iekārta, kopētājs, 6 datori

Bibliotēka piedāvā

* Nozaru literatūru un daiļliteratūru.

* Grāmatas bērniem.

Highslide JS* Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās.

* Preses izdevumus.

* Uzziņas

* Konsultācijas

* Interneta pakalpojumus

* Printēšanu, skenēšanu, kopēšanu

* Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus.

* Ekskursijas pa bibliotēku.

* Izstādes, konkursus, fotoizstādes, pasākumus...

* Tematiskās mapes.

* Informācijas izdrukas

Bibliotekāres sleja

Grāmatas - domu daivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes savu dārgo kravu no paaudzes uz paaudzi.

Bēkons F.

Šodien moderna skolas bibliotēka savā darbā apvieno klasiskas bibliotēkas tradīcijas ar multimediju  informācijas centra uzdevumiem, kas paredz skolas kolektīva kvalitatīvu informācionālu  apkalpošanu, stimulēt skolēnu izziņas procesu, vienlaikus ievērojot intereses, vajadzības un vēlmes, iesaistīties skolas metodiskajā darbībā, sekmēt skolēnu pašizglītību un iesaistīties mūžizglītības procesā. Patlaban skolu bibliotēku svarīgākais mērķis, ievērojot mūsdienu dzīves straujo ritumu un informācijas pieaugumu, ir iemācīt skolēniem darboties ar jaunākajām tehnoloģijām, lai nezaudētu laiku informācijas meklēšanā.

Kaunatas vidusskolas bibliotēka arī cenšas būt svarīga un būtiska skolas mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļa. Tiek meklētas un rastas iespējas bibliotēkas darbību modernizēt atbilstoši izvirzītajām vadlīnijām skolu bibliotēku attīstībā. Izstrādātā skolas bibliotēkas programma virzīta uz to, lai skolas bibliotēka spētu apmierināt skolēnu pēc dažāda veida informācijas, palīdzētu apgūt skolēniem patstāvīgas mācīšanās prasmes, radīt motivāciju tālākai personības pašrealizācijai.

Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā  pakalpojumus: bibliotēkas krājuma izmantošana, uzziņu sniegšana, datoru un interneta izmantošana, konsultēšana un apmācība bibliotēkā pieejamo resursu izmantošanā.

Bibliotēkas krājums tiek veidots tā, lai lasītāji tiktu nodrošināti gan ar informāciju (uzziņas, enciklopēdijas, periodiskie izdevumi u.c.), gan ar izklaidi (daiļliteratūra, periodiskie izdevumi, filmas u.c.), gan ar iespēju izglītoties (vārdnīcas, rokasgrāmatas, kartes un atlasi, audiovizuālie materiāli u.c.).

Skolas bibliotēkas galvenais uzdevums ir mācību grāmatu fonda komplektēšana lai būtu nodrošināts mācību process un lai tas atbilstu mācību programmu prasībām, nodrošināt skolotājus ar metodisko un izziņas literatūru.

Nāciet! Būsiet laipni gaidīti!

Kaunatas vidusskolas bibliotekāre A.Silova

Kaunatas vidusskolas bibliotēkas reglaments

Šie noteikumi nosaka Kaunatas vidusskolas bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, bibliotēkas nolikums un bibliotēkas izmantošanas noteikumi.

I. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

Skolas bibliotēka apkalpo Kaunatas vidusskolas skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus, skolas absolventus, pagasta iedzīvotājus.

Reģistrējoties bibliotēkā, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti.

Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam ir jāiepazīstas ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

Katram reģistrētam lasītājam iekārto savu lasītāja formulāru, kurā reģistrē izsniegtos iespieddarbus, ir norādītas ziņas par to atdošanas termiņiem un ar lietotāja parakstu apstiprināta iespieddarba saņemšana.

II. Bibliotēkas lietotāja tiesības

Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus bez maksas.

Iepazīties ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

Izmantot lasītavā jebkuru bibliotēkā esošu iespieddarbu.

Saņemt lietošanā uz mācību gadu mācību procesam paredzētās mācību grāmatas.

Prasīt palīdzību grāmatu izvēlē un informācijas atrašanā.

Apmeklēt bibliotēkā rīkotos pasākumus un izstādes.

III. Bibliotēkas lietotāja pienākumi

Iznest no bibliotēkas tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas vai citus krājuma materiālus.

Saudzēt bibliotēkas grāmatas un citus krājuma materiālus. Ja grāmata tīšām sabojāta, tās vietā jāiegādājas jauna, par to vienojoties ar bibliotekāru. Ja skolēns tīši sabojājis savas vai kāda cita skolēna grāmatas, viņš tiek izslēgts no bibliotēkas lasītāju skaita un nākamajā mācību gadā grāmatas nesaņem.

Apvākot skolas izsniegtās mācību grāmatas.

Par grāmatās pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

Ievērot noteiktos grāmatu atdošanas termiņus.

Ievērot klusumu un kārtību bibliotēkas telpās.

Bibliotēkas telpās atslēgt personiskā mobilā telefona skaņas signālu.   

IV. Bibliotēkā aizliegts:

Traucēt citu apmeklētāju darbu;

Ienest un lietot pārtikas produktus.

V. Grāmatu lietošanas termiņi

Mācību grāmatas izsniedz uz mācību gadu.

Pamatfonda grāmatas izsniedz uz 2 nedēļām.

Lasītājiem jāievēro grāmatu izmantošanas termiņš, nepieciešamības gadījumā tas savlaicīgi jāpagarina.

Īpaši pieprasītu pamatfonda materiālu izsniegšanas termiņš var tikt samazināts, par to brīdina bibliotekārs, izsniedzot attiecīgo krājuma vienību.

Enciklopēdijas, retas un vērtīgas grāmatas iespējams izmantot tikai bibliotēkas lasītavā.

Mācību gada noslēgumā vai izstājoties no skolas visas grāmatas ir jānodod atpakaļ skolas bibliotēkā.

Lietošanas termiņu neievērošanas gadījumā (atkarībā no pārkāpuma ilguma un regularitātes):

parādniekiem var tikt liegta jaunu krājuma vienību saņemšana līdz parādu nokārtošanai,

parādniekiem uz laiku var nedot grāmatas lietošanai mājās, bet atļaut tās lietot tikai bibliotēkas lasītavā,

parādnieki uz laiku var tikt izslēgti no bibliotēkas.

Mācību gada beigās visas bibliotēkas grāmatas jānodod atpakaļ bibliotēkā. Parādnieki zaudē tiesības nākamajā gadā pārreģistrēties un lietot bibliotēku līdz parādu nokārtošanai.

VI. Mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtība

Mācību grāmatas sākumskolai tiek izsniegtas skolotājiem. Pamatskolas un vidusskolas skolēni mācību grāmatas saņem un nodod paši, caur  BSI Alise.


Back to content | Back to main menu