Kaunatas pagasts


Go to content

Projekts Erasmus plus  Highslide JS 

Kaunatas vidusskola iesaistās Erasmus+ Skolu apmaiņas partnerību projektā(KA229)

Highslide JS2019. gada novembra nogalē 3 Kaunatas vidusskolas pedagogi:  informātikas un matemātikas skolotāja E.Kairiša, ķīmijas skolotāja Ž.Kistere un projekta koordinatore A.Klismete apmeklēja Bulgārijas pilsētu Vidinu, lai piedalītos 1.projekta Nr. 2019-1-BG01-KA229-062359_6 sanāksmē.

 Kaunatas visusskola ir  iesaistījusies Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektā, ko koordinē Bulgārija. Kopā ar citām partnerskolām no Itālijas, Serbijas, Rumānijas un Portugāles skola darbosies 2 gadu projektā “The Da Vinci Code”. Projekta galvenais mērķis ir skolēnu iesaistīšana starpdisciplinārās mācību stundās un projektu metodē balstītu uzdevumu izstrāde un veikšana. Tehnoloģiju gada ietvaros šis projekts ir ļoti nozīmīgs Kaunatas vidusskolai, jo tas tieši saistīts ar kompetencēs balstītas mācīšanās ideju un metožu izmantošanu mācību un ārpusstundu darbā. Turklāt, Kaunatas vidusskolas pedagogiem būs iespēja prezentēt savu un gūt citu Eiropas skolu pieredzi STEM mācību priekšmetos un starpdisciplinārajā pieejā.

Pirmajā tikšanās reizē tika pārrunāti projekta mērķi un uzdevumi, sadalīti pienākumi un atbildība par projekta realizācijas gaitu. Katra dalībskola prezentēja Highslide JSlabās prakses piemēru starpdisciplināras mācību stundas vai  projekta kontekstā. Viesiem bija iespēja iepazīt starpdisciplināru pieju dabaszinātņu izglītībā, izmantojot portālu Scientix, kas ir lielākais Eiropas skolu tīkla projekts, visi labprāt iesaistījās, pētot slepenās kastes, saules pulksteni, spektrometru u.c. 

Dalībskolu pārstāvji kopīgi izstrādāja vienotu starpdisciplinārās stundas plānu, kas tiks izmantots, veidojot satrpdisciplinārās mācību stundas katrā dalībskolā.

Pēdējā projekta sanāksmes dienā skolotāji  piedalījās improvizētās  starpdisciplinārās mācību stundās: Māksla un STEM, kā arī “Izlaušanās istaba”(Escape Room). Nodarbībau laikā dalībnieki dalījās savā pieredzē starpdisciplinārās mācību stundas organizēšanā, diskutēja par šīs pieejas plusiem, norādīja uz problēmām, kas risināmas. Tas viss sekmēs skolotāju profesionālo kompetenci un uzlabos mācību procesu nākotnē.

Nākošā projekta sanāksme notiks Kaunatā no 2020.gada 11.maija līdz 15.maijam. Kaunatas viusskola uzņems 30 ārzemju viesus(20 skolēnus un 10 skolotājus). Projekta galvenā tēma būs: STEM, starpdisciplināra mācību stunda, Da Vinci atklājumi un ideju pielietojums mūsdienās.

Prokektu finansē Eiropas Komisija

Projekta koordinatore Anita Klismete

Metodiskā diena”Radošais pikniks”

Highslide JSMācību gada pēdējā diena bija arī diena, kad noslēdzās Erasmus+ projekts “Daudzpusīga pieeja skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšanai”(projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046823). Proejekta pēdējā dienā Kaunatas vidusskolas pedagogi organizēja metodisko dienu”Radošais pikniks”, kas norisinājās gleznainā vietā SIA”Rāznas līcis”.

Metodiskās dienas ietvaros pedagogi dalījās pieredzē par to, kā veiksmīgāk motivēt skolēnus darboties, par to, kādā veidā Erasmus+ mobilitātēs gūto pieredzi var izmantot skolas aktivitātēs gan mācību stundā, gan ārpusskolas pasākumos. Taču šoreiz skolēnu lomā iejutās paši pedagogi.

Kā atzina pedagogi, pasākuma laikā ikviens varēja smelties jaunas idejas savam darbam, kā arī izbaudīt dabas burvību un Rāznas ezera plašumu.

Paldies SIA”Rāznas līcis” valdes priekšsēdētājam Edgaram Teivānam par sniegto atbalstu pasākuma organizēšanā.

Anita Klismete

Projekta koordinatore

Erasmus + kursu pieredze Kaunatas vidusskolā

Kaunatas vidusskolā “Erasmus+” nav svešs jēdziens, jo īstenoti 2 projekti ar skolēnu mobilitātēm uz tādām partnervalstīm kā Vācija, Itālija, Highslide JSGrieķija, Francija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Igaunija, kā arī nu jau 2 projekti ar skolotāju mobilitātēm jaunas pieredzes uzkrāšanai Kiprā, Slovēnijā, Spānijā. Šajā mācību gadā 4 skolotājas atkal devās pieredzes apmaiņas semināros uz Lisabonu (sk.Marina Ameļčenkova), Nikosiju (sk.Evita Kairiša), Romu (sk.Ināra Paramonova), Ļubļanu un Prāgu (sk.Anita Klismete).

Semināru tēmas saistītas ar kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā un problēmjautājumu risināšanu, lai, iegūstot ārvalstu kolēģu pieredzi, varētu skatīt mācību procesu plašākā diapazonā.  11.martā Kaunatas vidusskolā notika profesionālās pilnveides A programma „Daudzpusīga pieeja skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšanai”, kuras laikā pedagogi dalījās ar iegūto pieredzi, kas 2018./19.m.g. Erasmus+ projekta ietvaros(numurs: 2018-1-LV01-KA101-046823) bija iegūta ārzemēs.

Angļu valodas skolotāja Marina Ameļčenkova 2018.gada oktobrī apmeklēja kursus Portugāles galvaspilsētā Lisabonā ‘’Radošuma un inovācijas veicināšana klasē. Nākotnes klases mācīšanas metodikas un mobilo ierīču izmantošana’’. Daloties pieredzē ar kolēģiem, viņa varēja ne tikai iepazīstināt ar kursu saturu, bet arī padalīties savā pieredzē, ko jau ir Highslide JSieviesusi savās stundās, piemēram, Kahoot spēles izmantošana angļu valodas apguvē. Tāpat skolotāja Marina izstāstīja arī par Nākotnes klases laboratoriju, kas šobrīd tiek īstenots Lisabonā. Uzdevumi šajā klasē tiek īstenoti ar telefonu un planšetdatoru palīdzību.

Direktores vietniece mācību darbā un angļu valodas skolotāja Anita Klismete 2019.gada februārī apmeklēja kursus Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā „Pozitīva psiholoģija ikvienam skolotājam, Pozitīvas mācīšanās priekšrocības.”. Prasmīgi iesaistot skolotājus praktiskos vingrinājumos, viņai izdevās nodot apmācību satura nozīmīgākās atziņas. Skolotāja Klismete dalījās arī ar pieredzi, kā iegūtās prasmes pielieto pati angļu valodas stundās, kā darbojas pozitīvās psiholoģijas paņēmieni.

Šobrīd daudzās skolās ir aktuāla legorobotika, Kaunatas vidusskolā jau vairākus gadus skolēnus ap sevi pulcē matemātikas un informātikas skolotāja Evita Kairiša, kura šogad februārī devās uz Kipras galvaspilsētu Nikosiju, lai iegūtu jaunas atziņas par šīs jomas apguvi. Viņa apmeklēja kursus „Robotika un STEAM izglītība”, kuru laikā dalījās ar savu pieredzi un saņēma daudz vērtīgu atziņu no ārzemju kolēģiem. Kursos tika uzsvērts, ka tehnoloģijas attīstās atšķirīgi dažādās valstīs, bet bērnu aizrautība neatšķiras, tāpēc skolotājam ir jācenšas sekot līdzi jauninājumiem, lai varētu skolēnus motivēt izziņai.

Skolotāja Ināra Paramonova martā piedalījās kursos „Koučings priekšlaicīga mācību pārtraukuma novēršanai” Itālijas galvaspilsētā Romā, no kurienes atgriezās ar dažādām metodēm un jaunāko tendenču pārskatu pedagoģijā. Kolēģi varēja ne tikai pamēģināt GROW modeli, 4MAT modeli, bet arī iepazīties ar Dž.Hatti slavenās grāmatas „Redzamā mācīšanās” pārskatu. Tiekoties Romā ar ārzemju kolēģiem, skolotāja Paramonova piedalījās arī diskusijā par vecāku lomu skolēnu motivācijas veidošanā, par kooperatīvās mācīšanās priekšrocībām.

Prāgā skolotāja Anita Klismete apmeklēja kursus “Priekšlaicīga skolas pārtraukšana un IKT izmantošana skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšanai”, kur metodoloģija bija balstīta uz ‘’Mācīšanos darot”, ietverot daudzveidīgas sadarbības un darba izvērtēšanas aktivitātes, tādas kā radošā domāšana, savstarpējā mācīšanās, starppriekšmetu projekti utt. Kursu dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm-Itālijas, Bulgārijas, Grieķijas, Spānijas, Somijas un Latvijas-mācījās izmantot informācijas  un komunikāciju tehnoloģiju rīkus, tiešsaistes aplikācijas dažādu mācību priekšmetu apguvē, mācījās atrast interneta resursus, lai veidotu mācību stundu pievilcīgāku un atbilstošāku mūsdienu jauniešu uztveres īpatnībām un interesēm.

Mācību gada un projekta pēdējā dienā-31.maijā Kaunatas vidusskolas pedagogi  satiksies “Radošajā piknikā”, līdzi ņemot “groziņu” ar kādu ideju, kā motivēt skolēnus mācīties. 

Anita Klismete

Erasmus+ KA1 projekta koordinatore Kaunatas vidusskolā

 

Kaunatas vidusskola sāk īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ projektu

Highslide JSKaunatas vidusskolā arī šajā mācību gadā(tāpat kā pirms dažiem gadiem) tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1(KA 1) projekts, kas paredz pedagogu mācību braucienus uz citām Eiropas Savienības valstīm.

 Kaunatas vidusskolas pedagogi ir augsti novērtējuši šādu projektu iespējas un ieguvumus, tāpēc pēc neilgas atelpas Valsts Izglītības Attīstības aģentūrā tika iesniegts un atbalstīts jauns Erasmus+ projekts ”Daudzpusīga pieeja skolēna mācīšanās motivācijas uzlabošanai”(projekta numurs: 2018-1-LV01-KA101-046823). Erasmus+ programmas piedāvā plašas izaugsmes iespējas skolotājiem, lai varētu pilnveidot savas prasmes mūsdienīgi vadīt mācību stundas. Šajā mācību gadā 5 skolotāji piedalīsies dažādos kursos ārpus Latvijas robežām.

Kā pirmā uz ārzemēm devās angļu valodas skolotāja Marina Ameļčenkova: 07.10.- 14.10.2018. Viņa piedalījās Portugālē apmācībās, kas ļaus ievērojami uzlabot gan skolēnu, gan skolotāju iespējas savstarpējās  sadarbības procesā. Kursu tēma ‘’Radošuma un inovācijas veicināšana klasē. Nākotnes klases Highslide JSmācīšanas metodikas un mobilo ierīču izmantošana’’.

Jau pirmskursu laikā dalībnieki tika sadalīti pa grupām, izveidojot 4 grupas. Skolotājas Ameļčenkovas grupā bija 16 kolēģi no dažām valstīm (Polijas, Vācijas, Bulgārijas, Lietuvas, Ungārijas,  Slovākijas, Igaunijas.)

Pirmajā dienā katram vajadzēja prezentēt sevi, savu valsti, skolu. Pēc iepazīšanās bija ieplānotas lekcijas par datoru praktisko pielietošanu kā galveno mācību ierīci mācību stundā.

Otrajā dienā bija lieliska iespēja iepazīties un praktizēt ar dažādām mācību stratēģijām radošuma un inovāciju attīstīšanai. Tika apmeklēta neordināra skola, kurā skolēni tiek apvienoti pa klasēm, piemēram, 4. ar 5. klasi, 6. ar 7. klasi. Skolas direktors Boa Aguas uzsvēra, ka tikai apvienotā klasē skolēni mācās labāk un efektīvāk. Tas dažiem no mums radīja izbrīnu. Trešajā dienā grupai  bija iespēja uzzināt par Nākotnes klases laboratoriju (Future Classroom Lab) un arī apmeklēt to.  Klase tiek sadalīta 4 grupās, kur katrai ir sava nozīme un mērķis: izmeklēšanai, izveidošanai, attīstīšanai un prezentācijai. Uzdevums tiek  saņemts planšetdatorā vai mobilajā telefonā, kur tas tiek veikts.  Tādā veidā skolēniem tiek realizēta individuāla Highslide JSpieeja mācību procesā.

Ceturtā diena bija darbs ar telefona aplikācijām.  Interesanta lekcija par to, kā motivēt skolēnus mācīties skolas vidē.

Piektajā dienā kursu dalībniekiem vajadzēja pielietot saņemtās zināšanas, izveidojot savu stundas plānu  un prezentēt to citiem. Notika diskusija un stundas gaitas savstarpējs izvērtējums.

Kursu aktivitātes apvienoja cilvēkus no dažādām valstīm ar dažādiem raksturiem vienā profesionālā komandā. Visiem kursu dalībniekiem bija vienreizēja iespēja iepazīt Portugāles dabu, izbaudīt Atlantijas okeāna šalkas un dzidrā ūdens burvību, iepazīt portugāļu tradicionālo virtuvi, apmeklēt skaistākās vietas Portugālē. Tas viss, pateicoties lieliskajam kursu organizatoram Vitoram Costas.

Pēdējā naktī, svētdien, pāri Portugālei virzījās tropiskā viesuļvētra Leslija , kas nolauza simtiem koku, apgāza automašīnas,  tika atcelti lidojumi un traucēta dzelzceļa satiksme …un arī šeit direktors Vitor Costas  noorganizēja visu kursu dalībnieku nogādāšanu  uz lidostu bez problēmām. Arī šī raksta autore ar patīkamām sajūtām un jaunām iecerēm laimīgi atgriezās darbā.

Marina Ameļčenkova

Foto: Marina Ameļčenkova

Projektu finansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma

Kaunatas vidusskola uzsāk darbību pedagogu starptautiskajos tālākizglītības kursos projekta Erasmus plus ietvaros

Highslide JS2016./2017.  mācību gadā Kaunatas vidusskolas skolotāji uzsākuši projekta “Erasmus +” Nr. 2016-1-LV01-KA101-022510 pedagogu individuālo mācību mobilitāšu programmas īstenošanu, kuras ietvaros paredzēta piecu Kaunatas vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide starptautiskajos tālākizglītības kursos ES valstīs.

2016. gada februāra mēnesī Kaunatas vidusskolas administrācija – Skaidrīte Ūzuliņa un Anita Klismete, izstrādāja un iesniedza projektu “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana” Valsts izglītības attīstības aģentūrā “Erasmus +” programmas pedagogu individuālo mobilitāšu apakšprogrammā. Projektu konkursā piedalījās daudzas Latvijas izglītības iestādes. Kopumā tika iesniegti 72 projekti, bet atbalstu saņēma 48 no iesniegtajiem projektiem. Pozitīvu vērtējumu un atbalstu guva arī Kaunatas vidusskolas izstrādātais projekts. Projekta ietvaros paredzēti piecu Kaunatas vidusskolas skolotāju dalība starptautiskajos tālākizglītības kursos Spānijā, Kiprā, Slovēnijā. Katrs no skolotājiem nedēļas garumā pilnveidos savu pedagoģisko meistarību īpaši plānotos tālākizglītības kursos.

Septembra mēnesī skolotāja Evita Kairiša nedēļas garumā apgūs tālākizglītības kursu “Train the inspiring teacher-permission to be yourself” programmu Kiprā. Kursu programmā skolotāja apgūs pašpārliecināšanas prasmes, iepazīs, kā attīstīt saskarsmes prasmes, kā arī mācīsies, kā veidot un saņemt atgriezenisko saikni.

Oktobra mēnesī Skolotāja Marina Ameļčenkova apgūs tālākizglītības kursu programmu “Structured Educational Visit to Schools” Spānijā, kuru ietvaros skolotājai būs iespēja iepazīties ar Spānijas izglītības sistēmu, apmeklēt Spānijas izglītības iestādes un iepazīties ar to darbību, vērot inovatīvas mācību metodes.

Novembra mēnesī skolotāja Līga Uzulnīce apgūs tālākizglītības kursu programmu “Teaching entrepreneurship” Slovēnijā. Skolotāja gūs pieredzi uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā un biznesa modelēšanā, iesaistoties interaktīvajās nodarbībās, situāciju analīzē, pieredzes apmaiņas diskusijās utt.

Skolotāja Ināra Paramonova apgūs tālākizglītības kursus “Selflearning Strategies” Kiprā. Kursu laikā skolotāja uzlabos angļu valodas zināšanas un gūs iemaņas, kā efektīvāk apgūt svešvalodas, izmantojot savu potenciālu, intereses un talantus.

Kaunatas vidusskolas direktore, Skaidrīte Ūzuliņa apmeklēs kursu “Intelligent Leadership – use Enneagram to bring out the best in yourself and others” programmu Kiprā. Kursu programmā iekļautas sekojošas tēmas – iedvesmojoša līdera prasmju attīstīšana; iecietības, tolerances un empātijas izkopšanas iespējas; stresnoturība; triju galveno intelekta dimensiju analīze – instinkts, emocijas un domāšana.

Pēc katras mācību mobilitātes tiks organizēti semināri skolas, novada un valsts līmeņos. Visu ieplānoto mobilitāšu īstenošanas noslēgumā tiek plānots organizēt apkopojošu semināru Kaunatas vidusskolas un Rēzeknes novada skolotājiem. Kaunatas vidusskolas skolotāji piedāvās apkopojošus pieredzes seminārus visiem interesentiem. 5. oktobrī Kaunatas vidusskolā ir ieplānots pirmais pieredzes apmaiņas seminārs Preiļu 1. pamatskolas pedagogiem, kura laikā gūtajā pieredzē dalīsies skolotāja Evita Kairiša.

Izglītības kvalitāte ir galvenais mērķis Eiropas izglītības attīstībā. Tā ir viena no prioritātēm visiem izglītības politikas veidotājiem. Ilgtspējīgas skolas attīstības pamatā ir izglītības kvalitātes nodrošināšana un skolēnu sagatavošana turpmākajai dzīvei konkurences un tirgus apstākļos. Pedagoģiskā personāla mobilitātes ir viens no stūrakmeņiem mācīšanas, saskarsmes, radošo kompetenču attīstīšanai. Sadarbojoties ar citu valstu kolēģiem, skolotāji mācīsies novērtēt savas kompetences, kā arī iegūs jaunas ierosmes turpmākajam darbam. Dalība projektā veicinās izpratni par Eiropas dimensiju izglītībā, it īpaši radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšanas kontekstā. Turklāt šie divi virzieni cieši saistīti ar Kaunatas vidusskolas attīstības plānu un Rēzeknes novada attīstības stratēģiju, kuras pamatā ir uzņēmējdarbības veicināšana, it īpaši jauniešu vidū. Projekta papildus ieguvums – individuālo mācību mobilitāšu laikā izveidojušies kontakti sekmēs jaunu sadarbības iespēju veidošanos un tālāku skolas attīstību starptautiskās sadarbības jomā.

VIAA „Erasmus +” programmas pozitīvā pieredze Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolā

Highslide JSVēl nesen VIAA „Erasmus +” un Comenius programmas Kaunatas vidusskolā asociējās lielākoties ar skolotāju un skolēnu mobilitātēm uz ES partnervalstīm ar mērķi iepazīt ārvalstu skolu pieredzi un dalīties savā caur angļu valodas komunikācijas paplašināšanu. Bet šajā mācību gadā Kaunatas vidusskolas skolotāji ieguva jaunu pieredzi: 2016.g. Kaunatas vidusskolas administrācija, sadarbojoties ar skolotāju komandu, uzrakstīja un iesniedza VIAA “Erasmus +” programmas K1 aktivitātes ietvaros projektu “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem”.

Saņemot projekta apstiprinājumu, skola uzsāka projekta īstenošanu, un laikaposmā no 2016. gada septembra līdz 2016.gada decembrim piecas Kaunatas vidusskolas skolotājas – Skaidrīte Ūzuliņa, Evita Kairiša, Marina Ameļčenkova, Līga Uzulnīce un Ināra Paramonova – guva jaunu, inovatīvu, izcilu pieredzi profesionālajā pilnveidē, apmeklējot starptautiskos tālākizglītības kursus projekta “Erasmus +” Nr 2016-1-LV01-KA101-022510 “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem” ietvaros Kiprā, Spānijā un Slovēnijā.

Atgriežoties katra no projekta mobilitāšu dalībniecēm dalījās gūtajā pieredzē ar saviem kolēģiem. Pēc visu skolotāju mobilitāšu īstenošanas tika izveidota un ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi saskaņota pedagogu profesionālās pilnveides 8 akadēmisko stundu A programma „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana”. Kursu programmas mērķis bija iepazīstināt skolotājus ar jaunākajām pedagoģiskajām pieejām radošuma un uzņēmējdarbības attīstīšanā skolēniem, daloties pieredzē, kas gūta, apmeklējot starptautiskos tālākizglītības kursus par tēmu “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem” projekta “Erasmus +” Nr 2016-1-LV01-KA101-022510 ietvaros.

2017. gada 24. februārī pedagogu profesionālās pilnveides kursus „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana” apguva 26 Kaunatas vidusskolas skolotāji. Profesionālās pilnveides kursu laikā pedagogi iepazina 9 līderības stilus caur 3 inteliģences dimensijām – ķermenis, prāts, sirds; sociāli emocionālās kompetences teorijas vēsturisko attīstību, līderu sociāli emocionālās kompetences būtību. Skolotāji guva priekšstatu par Spānijas izglītības sistēmu, strukturēto mācīšanos un Spānijas kultūrvēsturisko dimensiju. Apguva pašmācības stratēģijas, ko var izmantot svešvalodu prasmju pilnveides procesā. Darba grupās skolotāji apguva biznesa projektu veidošanas principus skolēnu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai Skolotāji iepazinās ar publiskās runas pamatprincipiem un atgriezeniskās saites veidošanu iedvesmojoša mācību procesa kontekstā.

Kursu nodarbības ievadīja Kaunatas vidusskolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa, kas apmeklēja starptautiskos tālākizglītības kursus “Intelligent Leadership -Use Enneagram to Bring out the Best inYourself” (“Prātīgā līderība-Ennegram lietošana sevis pilnveidē”) Kipras pilsētā Limassolā. Direktore iepazīstināja skolotājus ar Tuvo Austrumu filozofijā balstīto līderības teoriju. Aktivitātes laikā skolotāji centās atpazīt savu līderības stilu caur tā izpausmes aprakstu. Skolotājiem tika dota iespēja iepazīt katra līderības stila ietekmi uz apkārtējiem, iepazīties ar tā stiprajām un vājajām pusēm.

Darba gaitas turpinājumā angļu valodas skolotāja Marina Ameļčenkova iepazīstināja kolēģus ar gūto pieredzi Spānijas pilsētā Malagā, kur mobilitātes ietvaros „Structured Study Visit & training seminar”(„Strukturēti skolu apmeklējumi un apmācību seminārs“) skolotāja iepazina Spānijas izglītības sistēmas struktūru. Piecu dienu laikā skolotāja apmeklēja dažādas Spānijas mācību iestādes – gan valsts, gan privātās. Skolotāja atzina, ka Spānijas un Latvijas izglītības sistēmas ir samērā līdzīgas. Tomēr kā būtiskāko atšķirību viņa minēja iejūtīgo attieksmi pret skolēnu Spānijas skolās. Tā, piemēram, ja skolēns ir atnācis uz skolu sliktā noskaņojumā, viņš netiek pielaists pie mācībām, bet tiek pavadīts uz bibliotēku, kur pedagoga vadībā tiek uzlabots skolēna emocionālais stāvoklis, līdz skolēns var atgriezties mācību procesā. Skolotājs Spānijas skolās tiek pozicionēts kā konsultants, atbalstītājs. Katrā klasē darbojas skolotāja palīgi. Parasti tie ir pedagoģijas studenti, kas ne tikai palīdz organizēt darbu stundā, bet arī gūst pedagoģisko pieredzi. Skolēniem ir pieejamas visas jaunākās tehnoloģijas, īpaši tas sakāms par privātajām skolām.

Darbojoties gan grupās, gan individuāli kursu dalībnieki guva ieskatu angļu valodas pašmācības stratēģijās, ko latviešu valodas skolotāja Ināra Paramonova bija apguvusi tālākizglītības kursos “Selflearning Strategies- a Guide to Becoming an Autonomous Learner of English” (“Pašmācības stratēģijas-ceļvedis, kā kļūt par neatkarīgu angļu valodas apguvēju”) Kipras pilsētā Limassolā. Angļu valodas pašmācības stratēģijas tiek balstītas sava darba un laika plānošanā un ir izmantojamas jebkuras svešvalodas apguvei. Vienas no būtiskākajām pašmācības stratēģijas pamatnostādnēm – izvirzīt skaidrus valodas apguves nepieciešamības iemeslus, motīvus, veicinot motivāciju, un uztvert valodu kā vienotu veselumu.

Mūsdienās uzņēmējdarbība nav iedomājama bez svešvalodu zināšanām. To, caur empīrisko pieeju, uzskatāmi demonstrēja mājturības skolotāja Līga Uzulnīce, daloties pieredzē, kas iegūta tālākizglītības kursos “Teaching entrepreneurship” (“Uzņēmējdarbības pamatu mācīšanas metodes”) Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Kaunatas skolotāji caur praktisko darbošanos iepazina biznesa projekta un biznesa plāna atšķirības un veidošanas pamatprincipus. Nodarbību laikā skolotāja dalījās iespaidos par aktīvo darbošanos starptautisko kursu nodarbību laikā Slovēnijā, par gūtajām idejām, atšķirīgo, kreatīvo skatījumu uz uzņēmējdarbību, ko demonstrēja citu valstu kolēģi.

Kursu noslēgumā visiem bija iespēja noklausīties sākumskolas skolotājas Evitas Kairišas gūto pieredzi tālākizglītības kursos “Train the inspiring teacher-permission to be yourself” (“Mācies būt iedvesmojošs skolotājs-ieskaties sevī”) Kipras pilsētā Limassolā, kur viņai bija iespēja caur grupu darbu iepazīt iedvesmojošas mācīšanās pamatprincipus, pilnveidot zināšanas un prasmes mācīšanas un mācīšanās stratēģijās, iepazīt Karenas Horni sociālos stilus, praktizēt publiskās runas iemaņas, dalīties savā pieredzē un iepazīt starptautisko pieredzi iedvesmojoša mācību procesa organizēšanā.

Pateicoties dažādajām mācību darba formām, gūtajam ieskatam inovatīvajās psiholoģijas un pedagoģijas pamatnostādnēs un pieredzei, kurā dalījās mācību mobilitāšu dalībnieki, Kaunatas vidusskolas skolotāji paplašināja un pilnveidoja savas profesionālās zināšanas un prasmes, guva uzmundrinājumu turpmākajam darbam.

Jāpiebilst, ka darba valoda visos starptautiskajos tālākizglītības kursos bija angļu valoda, kas kalpo kā apliecinājums kolēģu kompetencei un pamudinājums arī citiem skolotājiem apgūt angļu valodu, ko šogad Kaunatas vidusskolā veic 15 skolotāji, apmeklējot angļu valodas nodarbības skolotājas Marinas Ameļčenkovas vadībā ar projekta “Erasmus +” finansiālo atbalstu.

Pateicoties VIAA programmas “Erasmus +” piedāvātajām iespējām, Kaunatas vidusskolas skolotāji paplašināja savas zināšanas, ieguva jaunas atziņas, pilnveidoja savu profesionalitāti un realizēja projektā paredzētos mērķus. Ieguvēji no projekta realizēšanas ir gan Kaunatas vidusskolas skolotāji, gan, protams, skolēni, jo gūto pieredzi skolotāji izmantos mācību procesā.

Aprīļa mēnesī tiek plānotas nodarbības Kaunatas vidusskolas vidusskolēniem par līderību un uzņēmējdarbības organizēšanu, attīstīšanu, biznesa projekta un biznesa plāna izstrādi. Ne tikai vidusskolēniem, arī Kaunatas vidusskolas skolēnu vecākiem pavasarī tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar projekta ieguvumiem. Bet tuvākajā laikā apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides A programmas „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana” kursus tiks aicināti Rēzeknes novada skolotāji.

Erasmus plus” kursu pieredzes prezentācija Kaunatas vidusskolas vecāku sapulcē

Highslide JSVecāki ir ne tikai skolotāju atbalsts mācību procesā, bet arī personības, kas pastāvīgi ir līdzās skolēniem kā paraugs. Tāpēc šogad Kaunatas vidusskolas vecāku sapulcē, kas notika 2017.gada 12. aprīlī, skolotāji dalījās pieredzē, kas iegūta tālākizglītības kursos ārzemēs projekta „Erasmus plus” ietvaros.

Vecāki jau bija dzirdējuši rudens sapulcē skolotājas Evitas Kairišas stāstījumu par izglītības inovācijām no kursiem Kiprā, kā arī direktores vietnieces mācību darbā Anitas Klismetes pārskatu, kā notiek dalība šādos projektos. Pavasara sanākšanā savu pieredzi prezentēja skolotājas Ināra Paramonova (par pašmācības stratēģijām angļu valodas apguvē) un Līga Uzulnīce (par uzņēmējdarbības pamatu mācīšanas metodēm), kā arī skolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa iepazīstināja vecākus ar Tuvo Austrumu filozofijā balstīto līderības teoriju.

Sasaistot inovācijas ar ikdienas mācību darbu un karjeras izglītības aktivitātēm, skolotāji un vecāki ir gatavi darboties kā vienota komanda, lai sniegtu atbalstu savām atvasēm un izveidotu pēc iespējas spēcīgāku tramplīnu bērnu turpmākajiem sasniegumiem.Back to content | Back to main menu