Kaunatas pagasts


Go to content

  Aktualitātes

1. Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde izsludināja iepirkumu PIL 9.panta kārtībā "Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm"

2. Identifikācijas Nr.:  KPP 2018/7

3. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2018.gada 1.augustam plkst.11.00 pēc adreses: Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rēzeknes novads (grāmatvedībā) darba laiks 8.30 - 16.30

4. Piedāvājumu atvēršanas laiks 1.augustā 2018.gada plkst. 11.00

5. Kontaktpersona par iepirkumu - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002; 26586459. e-pasts: antonija.gaveika@kaunata.lv

pielikumā iepirkuma nolikums.

Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm


Highslide JS

Ja vēlies iegūt ne tikai vispusīgas zināšanas, bet arī iemācīties domāt, darīt, sapņot, draudzēties un mīlēt,

nāc uz Kaunatas vidusskolu!

Nodrošinām  B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanu, dalību projektā “Esi līderis” un citās programmās.


Turpinās Kaunatas katoļu baznīcas jumta remonta projekts

Highslide JSKaunatas katoļu draudze turpina projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000007 „Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” īstenošanu. Projekta pieteikums tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ELFLA LEADER projektu konkursa ietvaros un 2018.gada 28.jūnijā ir saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par tā apstiprināšanu.

Projekts atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”.

Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, piesaistot mūsdienīgās interaktīvās tehnoloģijas un veicot baznīcas jumta seguma atjaunošanu.

Kaunatas katoļu baznīcā tiks ievietota Latvijas sakrālām celtnēm un Kaunatas pagastam tai skaitā, inovatīvā ierīce - interaktīvais skārienjūtīgais displejs ar vēsturiski informatīvā un izzinoši izglītojošā satura materiālu par baznīcas vēsturi, priesteriem, foto, dokumentālām un vēsturiskām liecībām.

2016.gada aprīlī Kaunatas katoļu baznīcas draudze veica baznīcas ēkas, jumta un bēniņu tehnisko apsekošanu. Būtiskie bojājumi ir konstatēti jumta seguma un karnīzu zonā. Baznīcas jumta segumus veidots no cinkota skārda materiāla, kura nolietojumu speciālisti novērtēja uz 85%-95%. Atsevišķi skārda jumta seguma elementi ir avārijas stāvoklī. Projektā paredzēti baznīcas jumta atjaunošanas darbi: baznīcas esošā vecā skārda seguma demontāža un skārda jumta seguma vienkāršotā atjaunošana kopējā platībā 660m²; tiks uzklāta anti kondensāta plēve jumta aizsardzībai no mitruma un ēkas siltum saglabāšanas efektivitātei.

Projekta kopējo finanšu līdzekļu avoti: publiskais ELFLA finansējums 90% - EUR 27000,00; Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% - EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro); Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudzes līdzfinansējums (neattiecināmās izmaksas) EUR 8379,96 apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 38379,96.

Pašlaik notiek dokumentālā, vēsturiskā un vizuālā materiāla apkopojums un atlase, ievietošanai interaktīvajā ierīcē - skārienjūtīgajā displejā. Informatīvās mājas lapas izveidi veiks SIA „SELENA L”.  Ir paveikta būvdarbu uzsākšanas nepieciešamās dokumentācijas saskaņošana ar Rēzeknes būvvaldi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI), parakstīti līgumi ar projekta realizācijas un uzraudzības pusēm. Ir zināms, ka jumta remonta būvdarbus veiks un vistuvākajā laikā uzsāks, SIA “Maltas celtnieks”. Projekta īstenošanas termiņš, tai skaitā dokumentācijas noformēšana un nodošana, ir 2019.gada 10.maijs.


Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2018.-2019.gadā

Līgums par drupinātās grants un dolomīta šķembu piegādi

Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija

Vienošanās

Atklāta konkursa „Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2018.-2019. gadā”

Lēmums Par iepirkuma 9.panta kārtībā „Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā”


Lēmums par iepirkuma „Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai”


1) iepirkums PIL 9. panta kārtībā "Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā"

2) identifikācijas Nr. _ KPP 2018/6

3) Publikācijas datums IUB- 21.04.2018.

4) Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.11.00

5) piedāvājumu atvēršana - 2018.gada 3. maijā plkst. 11.00

6) Kontaktpersonas - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002

                               Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr: 29224840

Pielikumā - iepirkuma nolikums

Iepirkuma nolikums


Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija

Lēmums

Nolikums


IEPIRKUMS

1) Iepirkums 9.panta kārtībā "Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai"

2) identifikācijas Nr. KPP 2018/5

3) iepirkuma paziņošanas  datums  IUB - 17.04.2018.

4) Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks - Rāznas iela 38., Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, līdz  02.05.2018. plkst. 11.00

5) kontaktpersonas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika, tālr: 64667002; par tehnisko specifikāciju: Juris Cipruss tālr:29285629;

Nolikums pielikumā

„Drupinātās grants un dolomīta šķembu  piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai”


Atklāta konkursa „Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes

vajadzībām” (identifikācijas Nr. KPP 2018/1) nolikums

LĪGUMS Nr. 6.3/1

 

Rēzeknes novada Kaunatā                                                                     2018.gada 16.aprīlī

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048608, vadītāja Sergeja Bašmakova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pircējs, no vienas puses, un SIA „SKAIDA PV” Reģ. Nr. 42403010023 tā valdes locekļa Pētera Katkovska personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar statūtiem no otras puses, turpmāk – Pārdevējs, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr. KPP 2018/1), turpmāk – Konkurss, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1.     Līguma priekšmets un summa

1.1. Pasūtītājs pasūta un pērk un Piegādātājs piegādā un pārdod 2450 m3 kurināmo malku, turpmāk – Malka. Malkas cena EUR 25.90 par vienu kubikmetru, ieskaitot piegādes izmaksas. Cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN.

1.2. Malkas krāvuma koeficients – 0,60; piegādājamās malkas garums 3 m; Malkas diametrs no 6 cm līdz 50 cm.

1.3. Pasūtītājs novērtē piegādātās malkas kvalitāti un atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam pirms pavadzīmes – rēķina vai iepirkuma akta saņemšanas un parakstīšanas.

1.4. Ja Malkas kvalitāte un daudzums ir neapmierinošs, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no kravas, kā arī izsaukt Piegādātāja pārstāvi kravas novērtēšanai.

1.5. Piegādes laiks: no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, konkrētās piegādes saskaņojot Pušu pārstāvjiem.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līgumcena par Līguma 1.1.punktā paredzētā Malkas daudzuma piegādi –    EUR 76 780.55 (septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit  euro 55 centi), tajā skaitā PVN (21 %) – EUR 13 325.55 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro 55 centi). Kopēja līgumcena bez PVN – EUR  63 455.00 (sešdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro 00 centi).

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par piegādāto Malku viena mēneša laikā pēc Malkas saņemšanas un pavadzīmes – rēķina vai iepirkuma akta parakstīšanas bezskaidras naudas norēķinu veidā.

3. Malkas pieņemšanas – nodošanas kārtība

3.1. Malkas pieņemšana – nodošana notiek Malkas piegādes vietā: Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatā un/vai Rēzeknes novada Mākoņkalna  pagasta Lipuškos.

3.2.Pircēja un Pārdevēja pārstāvji veic Malkas apskati, nosaka tās daudzumu un ar parakstiem preču pavadzīmē – rēķinā vai iepirkuma aktā apliecina piegādātās Malkas daudzuma atbilstību pavadzīmē – rēķinā vai iepirkuma aktā norādītajam daudzumam un kvalitātes atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

3.3. Malkas daudzuma vai kvalitātes neatbilstības gadījumā tiek sastādīts attiecīgs akts, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pircējs apmaksā tikai atbilstošās Malkas vērtību.

4. Pušu pienākumi un atbildība

4.1. Pārdevējs apņemas nepieļaut atkāpes no Līguma noteikumiem.

4.2. Par Malkas piegādes termiņa nokavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no noteiktajā termiņā nepiegādātās Malkas vērtības par katru nokavēto dienu.

4.3. Ja Pircējs kavē samaksu par Malku, tas maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.

 

5. Nepārvarama vara

5.1. Puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā informē otru Pusi par minēto apstākļu iestāšanos.

5.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par 3 (trim) mēnešiem, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus.

6. Piemērojamie likumi un strīdu izskatīšanas kārtība

6.1. Puses izpilda Līguma saistības, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma normām par pirkuma līgumu.

6.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.     Citi noteikumi

4.1.    Līguma grozījumi un/vai papildinājumi ir veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta prasības. Tie ir spēkā tikai tad, ja noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Pušu vienošanās par Līguma grozīšanu un/vai papildināšanu pievienojama Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

4.2.    Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5.     Pušu rekvizīti un paraksti

PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

Rēzeknes novada pašvaldības

Kaunatas pagasta pārvalde

SIA SKAIDA PV   


Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Kaunatas pagasta iedzīvotāju ierosinājumu un teritorijas sakopšanas un bīstamu koku novākšanas nolūkos, plāno veikt 14 koku izciršanu Skadeņu kapu teritorijā. Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 78620030098 neatrodas Rāznas nacionālā parka teritorijā, koku stumbra diametrs 45-60 cm.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un ierosinājumus Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads; tālrunis 64667000; e-pasta adrese: info@kaunata.lv sākot no 2018.gada 19.marta līdz 2018.gada 6.aprīlim.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Paziņojums iedzīvotājiem

Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem Nr.29 “Siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”, tika apstiprināts Kaunatas ciemata siltumapgādes pakalpojuma tarifs.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

Cena ar PVN

Siltumapgāde

EUR/MWH

22,34

25,02

Siltumapgādē ietverts: apkure un karstā ūdens uzsildīšana.

Līdz ar to, siltumapgādes tarifa palielinājums skars apkures un karstā ūdens aprēķinu.

Jaunie tarifi stāsies spēkā sākot ar 2017.gada 1.decembri.


Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes

Gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījums GISTAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmanto iespēju pārbaudīt veselību bez maksas!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aicinām iedzīvotājus vecumā no 40 līdz 64 gadiem (ieskaitot)  aktīvi iesaistīties pētījuma projektā

Uz pētījumu centru cilvēkam jāierodas tukšā dūšā, procedūra ilgst apmēram 40 minūtes.

Vispirms reģistratore izstāsta dalībniekam par pētījumu, tiek veikta anketēšana, lai uzzinātu par dalībnieka dzīvesveidu,

saslimšanām un ēšanas paradumiem, tiek veikti  dažādi mērījumi un paņemtas analīzes.

Pateicoties Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstam, pētījuma norises vieta:

Rēzekne, Zemnieku iela 16a

(blakus slimnīcai, 2.stāvs)

Iedzīvotāji pētījuma centrā var vērsties paši, piezvanot pa telefonu 26151499.

Darba laiks darba dienās no 07.00 līdz 13.00


Iepirkuma identifikācijas Nr. – KPP 2017/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 25.08.2017.plkst.10.00
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38, Kaunata, LV-4622
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38., Kaunata plkst. 8.00 - 16.30 (12.00 - 12.30 pusdienu pārtraukums)
Kontaktpersona – Antonija Gaveika tālr: 64667002

Lēmums par iepirkuma rezultātiem (pielikumā)

LĒMUMS Par iepirkuma 9.panta kārtībā „Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm „(identifikācijas Nr, KPP2017/8) rezultātiem.

 


Aicinājums iedzīvotājiem

Izbūvētajos atkritumu šķirošanas punktos iedzīvotāji var nodot nelietojamas elektriskās un elektroniskās iekārtas (monitorus, televizorus, ledusskapjus, tējkannas, saldētavas u.c., kas spraužas rozetēs pie elektrības).

Visam ir jābūt neizjauktā veidā.

ALAAS izved ierīces bez maksas.

Šķiroto atkritumu punkts Kaunatā

(starp aptieku Rāznas ielā 20 un māju Rāznas ielā 22)

atvērts otrdienās un piektdienās no pl. 15:00  līdz  pl. 18:00.


Iepirkuma identifikācijas nr. - KPP 2017/7

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 10.07.2017. plkst. 11.00

Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38., Kaunata , LV-4622

Iepirkuma priekšmets - "Degvielas piegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2017.-2018.gadā"

Līguma slēgšanas tiesības ieguvušais pretendents - AS "VIADA Baltija" Rīga, Alīses iela 3, LV-1046

Līguma slēgšanas datums - 01.08.2017.


Malkas iepirkuma līgumi  
 

Līgums par Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegādi Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai, noslēgšanas datums 2017.gada 24. martā

 

Līgums par saimniecības preču iegādi Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām, noslēgšanas datums 2017.gada24. martā

 

Līgums par ceļu uzturēšanas darbiem Kaunatas un Mākoņkalna pagastos, noslēgts 2017. gada 10. maijā 


Iedzīvotāju zināšanai

 

Ir papildināti Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošie noteikumi Nr.54

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”,

kas stājušies spēkā 2017.gada 17.februārī:

 

XIV¹. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

66¹. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu:

66.¹1. 90 gadu jubilejā –EUR 90,00 (deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā;

66.¹2. 95 gadu jubilejā – EUR 95,00 (deviņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;

66.¹3. 100 gadu jubilejā -  EUR 100 ( viens simts euro, 00 centi) apmērā,

66.¹4. 105 gadu jubilejā – EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00 centi) apmērā.

 

Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos sociālās palīdzības pabalstus ir personām, kuras deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus saistībā ar sociālās palīdzības nodrošināšanu realizē Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests. Ar Noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/saistosie-noteikumi/


LAD Austrumlatgales RLP konsultācijas

par elektronisko platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu 2017.gadā

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu,

varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 22.maijam.

Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP) pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski

(klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole).

Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00.

Pagasts Vieta Datums Pieteikties pa telefonu:
Kaunata Pagasta pārvalde 21.04.; 08.05. 62602063
Mākoņkalns Kultūras nams 21.04.; 08.05. 62602064

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7862 005 0303, lietošanas mērķis – skaistumkopšanas  pakalpojumu sniegšana.

 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,07 (viens euro, 7 centi) m2   mēnesī (bez PVN).

 3. Izsoles objekts - telpas  ar kopējo platību 16.2 m2.

 4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.

 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2017.gada 24.martam, plkst.12.00, Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622.

 6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

 7. Izsoles vieta un datums – Rāznas iela 38, Kaunatas pagasta pārvalde, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2017. gada 24.marts, plkst.15.00.

 8. Izsoles solis EUR 0,10/m2 ( nulle euro, 10 centi par 1 m2)                                                                                                                                                

 9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64667002.

 10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, grāmatvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

 11. Kontaktpersona - Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.64667001 vai mob. tālr.29224840, e-pasts; sergejs.basmakovs@kaunata.lv.

         

Izsoles kartiba

  

No 2017.gada 1.janvāra stāsies spēkā jauni Kaunatas pagasta pārvaldes atkritumu izvešanas tarifi daudzīvokļu mājām un elektroenerģijas koplietošanas tarifi kāpņu telpas un saimniecības ēkas: c. Kaunata, Jaunatnes ielā 7, 9, 11 un 18 – EUR 1.46 bez PVN 21%; c. Kaunata, Rāznas ielā 22, 24 un 30 – EUR 1.99 bez PVN 21%.

Tarifi pārskatīti sakarā ar iedzīvotāju skaita samazināšanu. Pēdējo reizi minētie tarifi apstiprināti 01.03.2014. Pēc detalizētākās informācijas var griezties Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā.


Šķiroto atkritumu punkts (starp aptieku un māju Rāznas ielā 22) atvērts otrdienās un piektdienās no

pl. 15:00  līdz  pl. 18:00


  Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

 

INFORMĀCIJA PAR KĀRTĪBU, KĀ TIEK SASKAŅOTA DĪĶA IERĪKOŠANAS IECERE PĒC SPĒKĀ ESOŠAJIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

Sākot ar 01.10.2014. Dīķu un cita veida hidrobūvju būvniecības procesa kārtību nosaka MK noteikumi Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi". Links šo noteikumu ērtākai atrašanai un pielietošanai: http://likumi.lv/doc.php?id=269168

 

Paskaidrojuma raksts vai būvniecības iesniegums hidrotehniskām būvēm būvvaldē nav iesniedzams, ja:

9. Paskaidrojuma raksts (1. pielikums) vai būvniecības iesniegums (2. pielikums) (turpmāk kopā – būvniecības ieceres iesniegums) nav nepieciešams, ja pasūtītājs veic avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla.

 

Svarīgs punkts pašvaldībām:

Nr.10. Ja pirmās grupas būves būvniecību pilnīgi vai daļēji finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai valsts, būvniecība notiek atbilstoši otrās grupas būves būvniecības kārtībai. Tātad nepieciešams izstrādāt un iesniegt būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā.

 

Tātad 1. grupas hidrobūves ir:  1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce; 2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā. Šāda veida būvniecībai nepieciešams iesniegt būvvaldē izstrādātu paskaidrojuma rakstu, kura saturu nosaka šo noteikumu 18. punkts:

 

18. Ierosinot pirmās grupas būves jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi, būvniecības ierosinātājs paskaidrojuma raksta I daļai pievieno:

18.1. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

18.2. paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

18.3. zemes robežu plānu vai derīgu topogrāfisko plānu mērogā 1:500;

18.4. zemes īpašuma meliorācijas pases vai meliorācijas kadastra datu izkopējumu ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un galvenajiem parametriem (garums, platums, dziļums un citi parametri), ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt meliorētā zemē;

18.5. novietnes plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās vai nojaucamās būves novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums un citi parametri), uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz zemes robežu plāna;

18.6. nojaukšanas gadījumā skaidrojošu aprakstu par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to plānoto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu.

 

Veidlapu sagataves 1. grupas hidrobūvēm var lejupielādēt un apskatīt pēc adreses:

http://rezeknesnovads.lv/novada-iestades/veidlapas-rezeknes-novada-buvvaldes-pakalpojumu-sanemsanai/veidlapas-rezeknes-novada-buvvaldes-pakalpojumu-sanemsanai/ , 2.7. sadaļā "Paskaidrojuma raksts 1.grupas hidrobūvēm".

 

Projektētāju kontakti kuri ir sertificēti izstrādāt paskaidrojuma rakstus un būvniecības iesniegumu + būvprojektu jebkura veida hidrobūvēm:

1.      Rainelda Pastare tālr.26702454, Preiļi;

2.      Valdis Bukelis, tālr.28325158, Lubānas novads;

3.      Māra Sarmule, tālr.29245677, Gulbenes novads;

4.      Liene Elksne, tālr.29725099, Gulbenes novads;

5.      Lūcija Deinate, tālr.29424536, Krustpils novads;

 

JEBKURA  DĪĶA  RAKŠANA  IR  JĀSASKAŅO  BŪVVALDĒ!

 

Uzziņai: Kristaps Kaļva, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvtehniķis
e-pasts: kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv; tālr.28355229


Готовится к изданию книга, посвященная Православным храмам Латгалии. Просьба откликнуться тех, у кого в архивах есть фото Каунатской Православной церкви.
Обращаться в Каунатскую библиотеку.

Lūgums pajautāt vecākiem, vecvecākiem vai apskatīt viņu fotoalbūmus, varbūt ir kāda bilde, kurā redzama Kaunatas Pareizticīgo baznīca, kāda tā bija sākotnēji (līdz laikam, kad tur tika izmitināti cilvēki)

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta projekts 2016. gadam

     Sākot ar 19.novembri Kaunatas  pagastā uzsāk darbu VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2.iecirkņa  inspektors Andris Marčuks. Pieņemšanas laiks Kaunatas pagasta I. stāvā katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz 10:30. Tālr. 64603561Back to content | Back to main menu