Kaunatas pagasts


Go to content

  Aktualitātes
 

Malkas iepirkuma līgumi 

 

Līgums par Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegādi Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai, noslēgšanas datums 2017.gada 24. martā

 

Līgums par saimniecības preču iegādi Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām, noslēgšanas datums 2017.gada24. martā

 

Līgums par ceļu uzturēšanas darbiem Kaunatas un Mākoņkalna pagastos, noslēgts 2017. gada 10. maijā 


Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Kaunatas pagastā

Highslide JSKaunatas pagasta pārvalde plāno divu koku (kļavas) nozāģēšanu Kaunatas ciemā Rāznas ielā 38 (pārvaldes ēka, pie ieejas Latvijas Pasta nodaļā).

Koku nozāģēšana nepieciešama sakarā ar bojājumiem koku stumbros un to pakāpenisko gāšanos, kas var apdraudēt cilvēku drošību, ēkas un gājēju celiņa stāvokli, satiksmi.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2017.gada 5.aprīļa līdz 2017.gada 21.aprīlim saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15.novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III. nodaļu.

Lūdzam sniegt savus priekšlikumus: Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas ielā 38, Kaunata, Rēzeknes nov., LV-4622; pa tālruni: 64667000; uz e-pasta adresi: info@kaunata.lv vai Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam Kaunatas pagastā: mob. 26415936, e-pasts: viktors.grisunovs@kaunata.lv.


Iedzīvotāju zināšanai

 

Ir papildināti Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošie noteikumi Nr.54

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”,

kas stājušies spēkā 2017.gada 17.februārī:

 

XIV¹. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

66¹. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu:

66.¹1. 90 gadu jubilejā –EUR 90,00 (deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā;

66.¹2. 95 gadu jubilejā – EUR 95,00 (deviņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;

66.¹3. 100 gadu jubilejā -  EUR 100 ( viens simts euro, 00 centi) apmērā,

66.¹4. 105 gadu jubilejā – EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00 centi) apmērā.

 

Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos sociālās palīdzības pabalstus ir personām, kuras deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus saistībā ar sociālās palīdzības nodrošināšanu realizē Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests. Ar Noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/saistosie-noteikumi/


LAD Austrumlatgales RLP konsultācijas

par elektronisko platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu 2017.gadā

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu,

varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 22.maijam.

Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP) pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski

(klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole).

Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00.

Pagasts

Vieta

Datums

Pieteikties pa telefonu:

Kaunata

Pagasta pārvalde

21.04.; 08.05.

62602063

Mākoņkalns

Kultūras nams

21.04.; 08.05.

62602064


Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7862 005 0303, lietošanas mērķis – skaistumkopšanas  pakalpojumu sniegšana.

 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,07 (viens euro, 7 centi) m2   mēnesī (bez PVN).

 3. Izsoles objekts - telpas  ar kopējo platību 16.2 m2.

 4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.

 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2017.gada 24.martam, plkst.12.00, Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622.

 6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

 7. Izsoles vieta un datums – Rāznas iela 38, Kaunatas pagasta pārvalde, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2017. gada 24.marts, plkst.15.00.

 8. Izsoles solis EUR 0,10/m2 ( nulle euro, 10 centi par 1 m2)                                                                                                                                                

 9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64667002.

 10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, grāmatvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

 11. Kontaktpersona - Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.64667001 vai mob. tālr.29224840, e-pasts; sergejs.basmakovs@kaunata.lv.

         

Izsoles kartiba

  

No 2017.gada 1.janvāra stāsies spēkā jauni Kaunatas pagasta pārvaldes atkritumu izvešanas tarifi daudzīvokļu mājām un elektroenerģijas koplietošanas tarifi kāpņu telpas un saimniecības ēkas: c. Kaunata, Jaunatnes ielā 7, 9, 11 un 18 – EUR 1.46 bez PVN 21%; c. Kaunata, Rāznas ielā 22, 24 un 30 – EUR 1.99 bez PVN 21%.

Tarifi pārskatīti sakarā ar iedzīvotāju skaita samazināšanu. Pēdējo reizi minētie tarifi apstiprināti 01.03.2014. Pēc detalizētākās informācijas var griezties Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā.


Šķiroto atkritumu punkts (starp aptieku un māju Rāznas ielā 22) atvērts otrdienās un piektdienās no

pl. 15:00  līdz  pl. 18:00


  Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

 

INFORMĀCIJA PAR KĀRTĪBU, KĀ TIEK SASKAŅOTA DĪĶA IERĪKOŠANAS IECERE PĒC SPĒKĀ ESOŠAJIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

Sākot ar 01.10.2014. Dīķu un cita veida hidrobūvju būvniecības procesa kārtību nosaka MK noteikumi Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi". Links šo noteikumu ērtākai atrašanai un pielietošanai: http://likumi.lv/doc.php?id=269168

 

Paskaidrojuma raksts vai būvniecības iesniegums hidrotehniskām būvēm būvvaldē nav iesniedzams, ja:

9. Paskaidrojuma raksts (1. pielikums) vai būvniecības iesniegums (2. pielikums) (turpmāk kopā – būvniecības ieceres iesniegums) nav nepieciešams, ja pasūtītājs veic avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla.

 

Svarīgs punkts pašvaldībām:

Nr.10. Ja pirmās grupas būves būvniecību pilnīgi vai daļēji finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai valsts, būvniecība notiek atbilstoši otrās grupas būves būvniecības kārtībai. Tātad nepieciešams izstrādāt un iesniegt būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā.

 

Tātad 1. grupas hidrobūves ir:  1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce; 2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā. Šāda veida būvniecībai nepieciešams iesniegt būvvaldē izstrādātu paskaidrojuma rakstu, kura saturu nosaka šo noteikumu 18. punkts:

 

18. Ierosinot pirmās grupas būves jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi, būvniecības ierosinātājs paskaidrojuma raksta I daļai pievieno:

18.1. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

18.2. paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

18.3. zemes robežu plānu vai derīgu topogrāfisko plānu mērogā 1:500;

18.4. zemes īpašuma meliorācijas pases vai meliorācijas kadastra datu izkopējumu ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un galvenajiem parametriem (garums, platums, dziļums un citi parametri), ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt meliorētā zemē;

18.5. novietnes plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās vai nojaucamās būves novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums un citi parametri), uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz zemes robežu plāna;

18.6. nojaukšanas gadījumā skaidrojošu aprakstu par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to plānoto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu.

 

Veidlapu sagataves 1. grupas hidrobūvēm var lejupielādēt un apskatīt pēc adreses:

http://rezeknesnovads.lv/novada-iestades/veidlapas-rezeknes-novada-buvvaldes-pakalpojumu-sanemsanai/veidlapas-rezeknes-novada-buvvaldes-pakalpojumu-sanemsanai/ , 2.7. sadaļā "Paskaidrojuma raksts 1.grupas hidrobūvēm".

 

Projektētāju kontakti kuri ir sertificēti izstrādāt paskaidrojuma rakstus un būvniecības iesniegumu + būvprojektu jebkura veida hidrobūvēm:

1.      Rainelda Pastare tālr.26702454, Preiļi;

2.      Valdis Bukelis, tālr.28325158, Lubānas novads;

3.      Māra Sarmule, tālr.29245677, Gulbenes novads;

4.      Liene Elksne, tālr.29725099, Gulbenes novads;

5.      Lūcija Deinate, tālr.29424536, Krustpils novads;

 

JEBKURA  DĪĶA  RAKŠANA  IR  JĀSASKAŅO  BŪVVALDĒ!

 

Uzziņai: Kristaps Kaļva, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvtehniķis
e-pasts: kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv; tālr.28355229


Готовится к изданию книга, посвященная Православным храмам Латгалии. Просьба откликнуться тех, у кого в архивах есть фото Каунатской Православной церкви.
Обращаться в Каунатскую библиотеку.

Lūgums pajautāt vecākiem, vecvecākiem vai apskatīt viņu fotoalbūmus, varbūt ir kāda bilde, kurā redzama Kaunatas Pareizticīgo baznīca, kāda tā bija sākotnēji (līdz laikam, kad tur tika izmitināti cilvēki)

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta projekts 2016. gadam

     Sākot ar 19.novembri Kaunatas  pagastā uzsāk darbu VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2.iecirkņa  inspektors Andris Marčuks. Pieņemšanas laiks Kaunatas pagasta I. stāvā katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz 10:30. Tālr. 64603561Back to content | Back to main menu