Kaunatas pagasts


Go to content

  Aktualitātes

Kaunatas pagasta pārvalde aicina vecākus, kuru pirmsskolas vecuma bērni neapmeklē Kaunatas PII “Zvaniņš” un ir deklarēti Kaunatas pagasta teritorijā, pieteikties Jaungada dāvanu saņemšanai līdz šī gada 10.decembrim: Kaunatas pagasta pārvaldes lietvedībā personīgi, pa tālr.64667000, e-pasts: info@kaunata.lv; pie Kaunatas TN vadītājas: tālr.26370941, e-pasts: ligita.jokste@rezeknesnovads.lv

Dāvana iesnieguma veidlapa Jaungada


Publicējamā informācija par kustamās mantas – cirsmu izsoli, kas atrodas nekustamā īpašumā “Ziemelis”,  ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0423 , Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novada

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas  pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Ziemelis ” kadastra numurs 7872 008 0423, Rēzeknes novada Mākoņkalna  pagastā:

Cirsmas Nr.

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Apjoms m3

Cirtes veids

1

1

0.35

2

84.89

Kailcirte

2

1

0,25

8

69.87

Kailcirte

3; 4

1

janv.69

4;1

45.02

Kopšanas cirtes

Kopā

-

febr.29

 

199.78

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Kaunatas  pagasta pārvaldes grāmatvedībā, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads,  darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, Kaunatas pagasta mājas lapā www.kaunata.lv
Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29299487 (Rolands Kalvis ).
Pieteikumu reģistrācija Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā: Rāznas  iela 38, Kaunata, Kaunatas  pagasts, Rēzeknes novads līdz 2018.gada 15.novembra  plkst. 930.
Izsole notiks 2018.gada 15.novembrī   plkst. 1000 Kaunatas  pagasta pārvaldē, Rāznas  iela 38, Kaunatā, Kaunatas  pagastā, Rēzeknes novadā.
Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 3899.42 euro,
nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 389.94 euro,
izsoles solis – 70,00 euro.
Nodrošinājuma summa jāieskaita: Rēzeknes novada pašvaldības, Kaunatas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000048608 Kods: HABALV22 Konts: LV85HABA0551034298560 AS ‘’Swedbank’’, Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Ziemelis ”, cirsmu izsolei ”.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir , līdz 2018.gada  23. novembrim.

Informācija pa tālruņiem 64667002; 29299487; 29224840, vai e-pastu: info@kaunata.lv

Ziemelis cirsmu novērtējums

Izsoles-noteikumi--cirsma Ziemelis Mākoņkalns


Publicējamā informācija par kustamās mantas – cirsmu izsoli, kas atrodas nekustamā īpašumā “Rubeņi”, ar kadastra apzīmējumu 872 010 0120 , Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadao:p>

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas  pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Rubeņi 1  ” kadastra numurs 7872 010 0120, Rēzeknes novada Mākoņkalna  pagastā:

Cirsmas Nr.

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Apjoms m3

Cirtes veids

1

1

0.34

29

83.10

Kailcirte pēc caurmēra

2

1

0,7

27

218.58

Kailcirte pēc caurmēra

3

1

0.16

12

44.21

Kailcirte pēc caurmēra

4

1

0.49

10

161.41

Kailcirte pēc caurmēra

5

1

0.7

9

148.50

Kailcirte

6

1

dec.57

2;6;7;8;11;13;15;16;17;18;20;22;23

494.98

Kopšanas cirtes

Kopā

-

14.96

 

1150.78

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Kaunatas  pagasta pārvaldes grāmatvedībā , Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv., Kaunatas pagasta mājas lapā www.kaunata.lv
Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29299487 (Rolands Kalvis ).
Pieteikumu reģistrācija Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā: Rāznas  iela 38, Kaunata, Kaunatas  pagasts, Rēzeknes novads līdz 2018.gada 15.novembra  plkst. 1030.
Izsole notiks 2018.gada 15.novembrī   plkst. 11.30 Kaunatas  pagasta pārvaldē, Rāznas  iela 38, Kaunatā, Kaunatas  pagastā, Rēzeknes novadā.
Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 25987.72 euro,
nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 2598.77 euro,
izsoles solis – 100,00 euro.
Nodrošinājuma summa jāieskaita: Rēzeknes novada pašvaldības, Kaunatas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000048608 Kods: HABALV22 Konts: LV85HABA0551034298560 AS ‘’Swedbank’’, Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Rubeņi 1  ”, cirsmu izsolei ”.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir , līdz 2018.gada  23. Novembrim

Informācija pa tālruņiem 64667002; 29299487; 29224840, vai e-pastu: info@kaunata.lv


Aktualitātes              Arhīvs


Back to content | Back to main menu