Razna plus


Go to content

 

Biedrība „Razna Plus”

Reģ.Nr. 40008056233

Rāznas iela 17, Kaunata,

Kaunatas pagasts,

Rēzeknes novads,

LV-4622

E-pasts:

janina-kaunata@inbox.lv

Biedrība „Rāzna Plus” reģistrēta kā NVO 2000.gadā 18.decembrī. Kā biedrība pārreģistrēta 2005.gadā 12.maijā.

Biedrības mērķis ir sabiedriskās politikas veidošana un demokrātijas nostiprināšana Rāznas baseina pieguļošajos pagastos, sabiedrības konsolidēšana kopīgu uzdevumu veikšanai, sabiedrības integrēšanās ES veicināšana. Biedrība pastāvīgi atbalsta labdarības akcijas un sabiedriskā labuma pasākumus. No 22 biedrības locekļiem aktīvu dalību  aktivitātēs, projektos, semināros, pasākumos un ideju mobilizēšanā uzņemas ap 16 biedriem. Sadarbībā ar brīvprātīgo SO „Meridian Plus” realizēti vairāki plenēri un vasaras nometnes: 2001.g.- „Jaunatne pret korupciju”, 2002.g.- „Atkarībai NĒ!”, 2003.g.- „Jaunieši par NATO”.

Istenotie projekti:

1.   Sabiedrības Integrācijas fonda projekts „Tev ir jādzīvo šajā mainīgajā pasaulē! Jeb, mūsdienu ikdienas dzīves prasību un izaicinājumu pieņemšanas skola.” (2004.g. augusts – 2005.g. jūlijs)

2.   Pasaules Bankas un ANO Attīstības programmas Latvijā Mazo grantu programmas projekts „Noticēt sev!” sadarbībā ar Rīgas Lietišķo sieviešu klubu „Marta”, ko atbalstīja Lielbritānijas viestniecība. (2004.g. jūnijs – augusts)

 • Ģimeņu radošu darbu izstāde Kaunatas vidusskolā sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas koledžu un Latgales keramiķiem.(2000.g.decembris);

 • Vairākas tikšanās un lekcijas ar novada dziedniekiem un tautas medicīnas pārziņiem par tēmu „Dziednieciskā etnogrāfija mūsu dārzos, pagalmos.”(2001.gada garumā);

 • Sakot no 2001.gada biedrība ir iniciators un sadarbībā ar Kaunatas tautas namu īstenotājs Kaunatas pagasta un Rēzeknes rajona amatnieku ikgadējo teatralizētu Ilijas gadatirgus. (Katru gadu jūlija mēnesī);

 • Bukleta „Kaunatai - 100” izlaišana sadarbībā ar Kaunatas pagasta padomi ar informāciju par pagasta vēsturi, dabas objektiem, ievērojamākiem cilvēkiem, tūrisma vietām.(2002.gads);

 • Apmācības programmas īstenošana „Uzņēmējdarbība un lauku ekonomisko aktivitāšu dažādošana.”( 2003.gadā);

 • Kaunatas centra un tuvākās apkārtnes sakopšanas talkas organizēšana „Nu, čista, čista talka!” sadarbībā ar Kaunatas vidusskolu un Kaunatas pagasta padomi. ( 2003.g. maijs);

 • Kursu organizēšana Kaunatas pagasta mazākumtautības iedzīvotājiem „Latviešu sarunvalodas mācīšanās.”(2004.gads);

 • LR proklamēšanas 90.gadadienai veltīta pasākuma organizēšana Kaunatas centrā „Kopības brīdis.”(2008.gada 18.novembris);

 • Adventes izstādes organizēšana Kaunatas I. bibliotēkā „Bībeles grāmatas.”(2008.gada novembris – decembris);

 • Sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes Bāriņtiesu Ziemassvētku labdarības fotografēšanas akcijas īstenošana „Dāvinājums ģimenei!” pagasta trūcīgām, aizbildņu un audžu ģimenēm ar bērniem līdz 18.gadiem.(2008.gada decembris).

 • darināšanas darbnīca Maijas Gailumas vadībā.(24.novembris).

 • Tikšanas vakars ar dzejnieci Ievu Trimalnieci, biedrības „Riekšava” dalībnieku radošu darbu izstāde.(18. decembris).

 • Biedrības projekta „Siltuma mirklis” īstenošana sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldi. Tika apzināti un apsveikti Ziemassvētkos un Jaunajā gadā Kaunatas pagasta 23 vientuļi pensionāri. Saraksts iesniegts pārvaldes sociālajam darbiniekam.(2009.gada 22.decembris - 2010.gada 13.janvāris).

„Rēzeknes rajona kopienu partnerībā” 2010.gadā īstenotie projekti:

1. Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas „Rāznaviņa” darbības nodrošināšanai.

2. Mūsdienīga vingrošanas zāle aktīvam un veselīgam dzīves veidam”.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Biedrības „Rāzna Plus” projekts Nr.1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147/36 „Mūsu  spēks  - Eiropas Savienības  un Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un  spējā pielāgoties globālā darba tirgus mainīgajām prasībām”, apakšaktivitātes nosaukums „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu.

Projekts uzsākts 2011.gada 01.janvārī un turpināsies 8 mēnešus. Plašāka informācija par projekta gaitu un pasākumiem būs pieejama biedrības mājas lapā, kura tiks izveidota projekta ietvaros.

 

Back to content | Back to main menu