Barintiesa


Go to content

 Statistikas dati

 

Uz 2016. gada 1.janvāri Kaunatas bāriņtiesā ir 23 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpē, no tiem

  - 3 bērni ievietoti audžuģimenēs
 - 1 bērns ievietots ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 - 13 bērniem ir nodibināta aizbildnība

Kaunatas bāriņtiesā ir 3 audžuģimenes, kurās kopā ievietoti 14 bez vecāku gādības palikušie bērni, no tiem

 -12 bērni mācās Kaunatas skolā

2015.gadā Kaunatas bāriņtiesā tika pieņemts 35 lēmums, t.sk.

 - 1 par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu
 - 2 par bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu
 - 3 par prasības celšanu tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
 - 7 par bērnu un personu ar ierobežoto rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu
 - 3 par atzinuma sniegšanu tiesai par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

2015.gadā Administratīvajā tiesā ir pārsūdzēts viens lēmums, kas tika atstāts spēkā

Kaunatas bāriņtiesas lietvedībā ir 258 administratīvās lietas, t.sk.

 - 66 lietas par bērnu aizgādību
 - 41 lietas par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam
 - 10 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgajām personām vai mantai promesošo/ pazudušo personu mantai
 - 27 lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu
 - 8 lietas par bērnu adopciju
 - 7 lietas par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā
 - 4 lietas par audžuģimenes statusa piešķiršanu
 - 20 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenēs
 - 24 lietas par bērnu ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 - 40 lietas par valsts ģimenes pabalsta izmaksāšanas pārtraukšanu un citas lietas

2015.gadā Kaunatas bāriņtiesā tika ierosinātas 15 administratīvas lietas

2015.gadā Kaunatas bāriņtiesā tika veiktas 420 notariālas darbības, no tām

 - 177 Griškānu pagastā
 - 84 Čornajas pagastā
 - 75 Kaunatas pagastā
 - 45 Mākoņkalna pagastā
 - 39 Stoļerovas pagastā

Back to content | Back to main menu