Barintiesa


Go to content

Bāriņtiesas funkcijas un pienākumi

 

 • Aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, t.i., aizbildņu un aizgādņu darbības  kontrole un koordinēšana, palīdzība  iespējamo  problēmu risināšanā;

 • Izskata informāciju -  iesniegumi un sūdzības, ziņojumi, telefona zvani, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, pārbauda šī informācija un nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumu;

 • Piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

 • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas  iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;

 • Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

 • Neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;

 • Sniedz  palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā;

 • Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis; 

 • Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas; 

 • Nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai; 

 • Lemj  par  valsts  sociālo  pabalstu, apgādnieka   zaudējuma  pensijas  un   atbalsta  ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta  invaliditāte, izmaksu  pārtraukšanu  personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;

 • Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;

 • Lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties, izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu, kā arī ir izšķir citas vecāku un bērnu, bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības;

 • Lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu; 

 • Lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē, kā ar ir jālemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām un par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu; 

 • Lemj par īpašuma iegūšanu bērnam; 

 • Nepieciešamības gadījumā ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;

 • Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi, kā arī lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm. Veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus;

 • Lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai;

 • Lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vecākam, par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai;

 • Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimenes statusa piešķiršanu (atņemšanu), kā arī lemj par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā;

 • Lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu (atcelšanu, atstādināšanu, atlaišanu) bērnam, dod aizbildnim attiecīgus norādījumus;

 • Pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā;

 • Lemj par personas atzīšanu par adoptētāju, bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā.

 • Lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa un par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kā arī par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt;

 • Izsniedz apliecību sociālo garantiju saņemšanai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;

 • Lemj par aizgādņa  iecelšanu  (atcelšanu,  atstādināšanu,  atlaišanu,  atbrīvošanu),  uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē, dod aizgādnim attiecīgus norādījumus; kā arī lemj par pieteikuma iesniegšanu tiesā, lai rīcībnespējīgo personu, kura ir izveseļojusies, atzītu par rīcībspējīgu;

 • Pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus; sniedz apstiprināšanai lēmumus un lietas izšķiršanai tiesā;

 • Lemj par atļaujas došanu bērnu adopcijai uz ārzemēm;

 • Veic notariālās funkcijas pagastos, kur nav zvērināta notāra.


Back to content | Back to main menu