Barintiesa


Go to content

Aktuālā informācija

 

Informē Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas bāriņtiesa.

 

Valsts nodevas par apliecinājuma izdarīšanu un citu uzdevumu pildīšanu:

    

Uz konkrētu pagastu pie bāriņtiesas darbinieka pēc palīdzības apliecinājumu izdarīšanā un citu uzdevumu pildīšanā var griezties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgā pagastā, kuriem darījumu summa nepārsniedz  8537 euro;

Nepieciešamības gadījumā iespējams veikt notariālās darbības arī jebkurā Kaunatas bāriņtiesas darbības teritorijas pagastā.

 

Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma" 79.pantu valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

(2) Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

 

 Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīlī sēdes lēmumu Nr.8 bāriņtiesām iekasējot valsts nodevas piemērot šādus atvieglojumus:

 

1. 100 % apmērā - par pilnvaru sagatavošanu un apliecināšanu gadījumos, kad tiek dots

pilnvarojums vai par cita veida dokumentu sastādīšanu un apliecināšanu gadījumos,

kad tiek dota piekrišana izglītojamā izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām,

ja tas nepieciešams izglītības iestādes pasākumu ietvaros;

2. 100 % apmērā – par mantojuma saraksta sastādīšanu, gadījumos, kad tiek sastādīts

mantojuma saraksts nepilngadīgiem bērniem un rīcībnespējīgām personām.

 

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē  Latvijā .

        Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 panta pirmo daļu, vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesas atzinums  ir jāsaņem pirms (vismaz divas nedēļas iepriekš) vecāki bērnu nodod citas personas aprūpe.

 

        Parasti vecāki pilnvaras par bērna nodošanu citas personas uzraudzībā braucot strādāt uz ārzemēm, atnāca uz bāriņtiesu uzrakstīt pēdējā brīdī, īsi pirms došanās prom, kas apgrūtina bāriņtiesas iespējas savlaicīgi un pilnvērtīgi izvērtēt visus apstākļus, lai varētu atzīt, ka šāda  nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Šādos gadījumos vecāki nevar nodot bērnu citas personas aprūpē pirms  bāriņtiesa ir devusi atzinumu, kā arī bāriņtiesai nav tiesiska pamata šādu pilnvaru sagatavot vai apstiprināt.

      Tajos gadījumos, kad bērns atrodas citas personas aprūpē īsāku laiku, šis regulējums nav jāpiemēro. Tomēr, ja bāriņtiesa konstatē, ka vecāki bērnu ir nodevuši citas personas aprūpē uz īsāku laiku, taču persona acīmredzami nav spējīga nodrošināt bērna aprūpi, bāriņtiesai jāvērtē jautājums par to, vai vecāki paši spēj pienācīgi bērnu aprūpēt un pieņemt bērna interesēm atbilstošus lēmumus. Gadījumā, ja tiek secināts, ka vecāki to nespēj nodrošināt, bāriņtiesai ir jālemj par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem un bērna ārpusģimenes aprūpi.

 

                           Pēc sīkākas informācijas griezties Kaunatas bāriņtiesā.

   

 


Back to content | Back to main menu